Προσλήψεις στο δήμο Δέλτα

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες