Προσλήψεις στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων – 2 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων, που εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

(1) Π.Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

(1) Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, Κοραή 4, ΤΚ 105 64, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Μονάδα Β2 υπόψιν κας Χρύσας Νικολοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2131501470).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων (Παρατηρητήριο), ορίζεται από την Πέμπτη 15.06.2017 έως και την Δευτέρα 26.06.2017.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες