Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας

• Δύο (2) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ειδικότητας 1 για τα Μ.Ε. 1.3 (Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα μηχανήματα τύπου JCB κλπ (Π.Δ. 113/2012) ή ομάδας Β’, Δ’ τάξης σύμφωνα με το ΠΔ 31/1990.

• Τέσσερις (4) εργάτες ΥΕ Εργατών.

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί υπό τις οδηγίες του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας.

Οι υποψήφιοι, που πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, καταθέτουν αυτοπροσώπως αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού -Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 3ος όροφος στο Τμήμα Προσωπικού από 19-05-2017 έως και 25-05-2017