Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (21) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά του Νοµού Βοιωτίας

1 ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ

16 ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)

4 ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΤΙΣΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, Τ.Κ. 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑΣ, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Φίτσιου Στεργιανής (τηλ. επικοινωνίας: 22610-28843)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσία μας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λεβαδαίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες