Προσλήψεις προσωπικού στην ΕΡΤ και ΕΡΤ3

Ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3 απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, ως ακολούθως:

Α. για το έργο της αρχισυνταξίας των δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών όλων των τηλεοπτικών ζωνών της ΕΡΤ3 σε έναν / μία Δημοσιογράφο – Αρχισυντάκτη/κτρια.
Β. για το έργο της δημοσιογραφικής κάλυψης της πολιτικής ειδησεογραφίας με έμφαση στην Αυτοδιοίκηση
Α’ και Β’ βαθμού για όλες τις τηλεοπτικές ζώνες της ΕΡΤ3 έναν / μία 1 Δημοσιογράφο – Ρεπόρτερ.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, αφορούν το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 10/08/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΡΤ3, τηλεφωνικά (2313338518 ή 519 , εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected].

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Διεύθυνσης Ειδήσεων & Ενημερωτικών Εκπομπών, που προκύπτουν από την πολύωρη καθημερινή μετάδοση του νέου ενημερωτικού σταθμού ERTnews, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δέκα (10) Δημοσιογράφους, ως κατωτέρω:
– Δύο (2) Συντάκτες ύλης για το έργο της σύνταξης ειδήσεων και τίτλων του ertnews.gr.
– Έναν (1) Αρχισυντάκτη για το συντονισμό της κάλυψης των γεγονότων του τμήματος Ρεπορτάζ της Διεύθυνσης Ειδήσεων και Ενημερωτικών εκπομπών.
– Έναν (1) Συντονιστή ενημερωτικού περιεχομένου διαδικτύου για το έργο του συντονισμού και της δημιουργίας του ψηφιακού περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ενημερωτικό ιστότοπο της ΕΡΤ.
– Δύο (2) Αρχισυντάκτες ροής για το συντονισμό της δημοσιογραφικής παρουσίασης.
– Έναν (1) Συντάκτη διεθνών Ειδήσεων για την επιμέλεια ειδήσεων της διεθνούς επικαιρότητας.
– Τρεις (3) Mobile journalists για την καταγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση της εγχώριας ειδησεογραφίας.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους, έως 31.12.2022, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 08/08/2022, ημέρα Δευτέρα.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 210 607 5687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected].

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected].

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη εννέα (9) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

Για το έργο της υποστήριξης του νέου ειδησεογραφικού καναλιού ERTnews, (ροή μοντάζ των συστημάτων παραγωγής και τεχνικής υποστήριξης για την καθημερινή επιμέλεια και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων Media Asset Management Dalet Asset Management Avid Interplay & Fork Media System Prime Stream), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε εννέα (9) άτομα, αναλυτικά:

Ένα (1) άτομο για τη μίξη εικόνας
Ένα (1) άτομο για τη ρύθμιση εικόνας
Ένας (1) Ηχολήπτης
Τρεις (3) Τεχνικοί Ροής
Δύο (2) Εικονολήπτες
Ένας (1) Μοντέρ
Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2022, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 09.08.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο [email protected].

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ