Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασηςΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Αρχαιολόγος Μία (1) θέση από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου Ιστορικό Κέντρο πόλεως Ναυπάκτου

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων Μία (1) θέση από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου Ιστορικό Κέντρο πόλεως Ναυπάκτου

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (Oμάδα Α ) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Μία (1) θέση από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες Ιστορικό Κέντρο πόλεως Ναυπάκτου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ι. Ι. Μάγερ 20, 302 00 Μεσολόγγι, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κα. Σιδέρη Αγγελική (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654)

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www. culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26-08-2019 έως 30-08-2019).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη