Πρόσληψη δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου Άγιος Παντελεήμων

Πρόσληψη δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου Άγιος Παντελεήμων

Πλήρωση μιας (1) κενής θέσης δικηγόρου, στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου Άγιος Παντελεήμων, με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τον Ν.4194/2013, όπως ισχύει
Το αντικείμενο της απασχόλησής του δικηγόρου που θα προσληφθεί θα είναι η νομική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Γ.Ν. Σάμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων τους ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς με συνεχή ̟παρουσία στην έδρα του Νοσοκομείου, καθώς και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (εν προκειμένω με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 [ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015]) και θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Ο προσληφθείς θα υπάγεται οργανικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν:

α) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο – εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Συντ. Κεφαλοπούλου 17, Τ.Κ. 83100, Σάμου – Υπ’ όψιν: κ. Γιοβάνη Μαρίας, 2273083194, [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως  2:00 μ.μ.,) σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον εβδομαδιαίο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας που να συνοδεύεται από εσώκλειστο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα οποία θα γίνουν δεκτά και σε μορφή απλού αντιγράφου

Η προκήρυξη