Προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης

Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και ειδικά και μόνο για την υλοποίηση του έργου «ΒRANDTour-Building Regional Actions for New Tourism Development-Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για Νέα Ανάπτυξη του Τουρισμού» του Προγράμματος – Πλαισίου «Interreg EU».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα παραλάβουν από την υπηρεσία μας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μ Μουσούρου 15, ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στην Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης υπόψιν κ Π Τριανταφυλλάκη (τηλ. Επικοινωνίας: 2813 410111).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: στην υπηρεσία μας στην διεύθυνση: Μ Μουσούρου 15, ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης, Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης, Γραμματεία, (τηλ. Επικοινωνίας: 2813 410111).καθώς και λοιπές πληροφορίες στον Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Έργου στην Περιφέρεια Κρήτης κ Ε Χατζηγιάννη (τηλ. Επικοινωνίας: 2813 410110).