Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για την καθαριότητα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ που εδρεύει στο Χαϊδάρι του Νομού Αττικής.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΝΠΔΔ, ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 12461, απευθύνοντάς την στην ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ υπόψη κυρίου Συκαλιά Ιωάννη (τηλ. Επικοινωνίας: 213-2046103).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (στο Κεντρικό Κτήριο της Διοίκησης του Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαϊδαρίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες