Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – 7 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες διαχείρισης νοσοκομειακού ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης, που εδρεύει στην Σπάρτη του Νομού Λακωνίας και τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν. Μ. Κ.Υ. Μολάων, που εδρεύει στους Μολάους του Νομού Λακωνίας).

4 ΥΕ ΠΛΥΝΤΕΣ-ΠΛΥΣΤΡΙΕΣ ΡΥΠΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ -Σπάρτη Ν. Λακωνίας.

3 ΥΕ ΠΛΥΝΤΕΣ-ΠΛΥΣΤΡΙΕΣ ΡΥΠΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Μολάοι Ν. Λακωνίας.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη Τ.Κ. 23100 – Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κου Κουμουτζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 93125).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου μας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης) και τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Σπάρτης και Μονεμβασιάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

– – – – –
Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί

µε τρεις (3) Νοσηλευτές-τριες ΠΕ και επτά (7) Νοσηλευτές- τριες ΤΕ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και τρεις (3) Νοσηλευτές-τριες ΠΕ και επτά (7)Νοσηλευτές- τριες ΤΕ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση:

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 23100 Σπάρτη Για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 262/24-11-2017.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 30/11/2017 έως και 7/12/2017.