Πρόσληψη 242 ατόμων στην ΑΑΔΕ για θέσεις Διοικητικού, Οικονομικού, Πληροφορικής, Μηχανικών

Πρόσληψη 242 ατόμων στην ΑΑΔΕ για θέσεις Διοικητικού, Οικονομικού, Πληροφορικής, Μηχανικών

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα δύο (242) ατόμων και διάρκεια απασχόλησης τριάντα έξι (36) μήνες για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα για τις ανάγκες αυτής εντός του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία/Περιφερειακή Ενότητα Τόπος Απασχόλησης Κλάδος – Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 3

102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 3

103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2

104 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2

105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2

106 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών) 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 22

107 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Οικονομικών) 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 6

108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Οικονομικών) 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 7

109 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Νομικής)** 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 5

110 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ* ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου) Ν. Αττικής ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 150

111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ* ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε./ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου) Ν. Αττικής ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 40

*ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.: Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής,
Δ.Α.Φ.Ε.: Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών,
Δ.Α.Τ.Ε.: Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών
Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.: Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων
ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.: Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών Α.Τ.Α.: Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
Α.Τ.ΥΠΟ.: Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης

** ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης είναι οι υποψήφιοι να μην έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10 , Τ.Κ. 105 62 Τ.Θ., 101 84 – ΑΘΗΝΑ και στοιχεία παραλήπτη: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021).

Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 210-3375124 (κος Α. Μίνης), 210-3375373 (κα Κ. Νικολάου) και 210-3375543 (κα Δ. Σγούρου)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον διαδικτυακό τόπο (www.aade.gr) και στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα αυτής όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Μοσχάτου – Ταύρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ΑΑΔΕ