Πρόσληψη πτυχιούχων στο δήμο Αθηναίων για υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος

Πρόσληψη πτυχιούχων στο δήμο Αθηναίων για υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος

Ο δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου φυσικών προσώπων για το Πρόγραμμα Curing the LimboΕκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

– Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδικότητα ΠΕ Φιλολογίας ή ΠΕ Αγγλική Φιλολογίας ή συναφές γνωστικό αντικείμενο (10 μόρια)

– Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο (10 μόρια)

– Επαγγελματική εμπειρία (γενική διδακτική εμπειρία και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη διδασκαλία προσφύγων ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) (20 μόρια)

– Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (10 μόρια)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τον κωδικό της θέσης που θα επιλέξουν.

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως ανωτέρω περιγράφονται.

Επίσης μοριοδοτούνται και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα όπως και αυτά ανωτέρω περιγράφονται.

Ο Συνολικός αριθμός μορίων υπολογίζεται αθροιστικά από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, τα επιπρόσθετα προσόντα καθώς και από τη διαδικασία της συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή ορίζεται από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι η εμπειρία δεν αποδεικνύεται μόνο με την κατάθεση βιογραφικού σημειώματος ή υπεύθυνης δήλωσηςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση για την εν λόγω ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος “Curing the Limbo”

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Η προκήρυξη