Πρόσληψη 302 πτυχιούχων και διοικητικών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Πρόσληψη 302 πτυχιούχων και διοικητικών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)

Πλήρωση με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων, τριακοσίων δύο (302) κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την ΕΥΠ, κατά Κλάδο, όπως παρακάτω:
α. Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

β. Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

γ. Εξήντα (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

δ. Πενήντα έξι (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ε. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

στ. Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ζ. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

η. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

θ. Εξήντα μίας (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ι. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ια. Τριάντα τριών (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Μονάδων

Γενικά προσόντα διορισμού:

Οι υποψήφιοι πρέπει :

α. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη : (1) 1984 έως και 1998 οι υποψήφιοι των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2) 1989 έως και 1998 οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

β. Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την απόκτησή της, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1 Πλ.Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.2313331540 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης: ΕΠΙΠΕΔΟ/Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 όπως ισχύει.

γ. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

δ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:

(1) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, ανυποταξία, λιποταξία, οποιοδήποτε έγκλημα κατά του πολιτεύματος, κατά της χώρας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, παραβάσεις του νόμου περί δίωξης οργανωμένου εγκλήματος (ν. 2929/2001) καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(2) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατά άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης δ.(1) , έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί .

(3) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

(4) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

(5) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του Δημόσιου Τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου εκτός αν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

ε. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. Για τους εν λόγω πολίτες απαιτείται Βεβαίωση ότι δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοια υποχρέωση.

στ. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας) όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας /αντιστοιχίας των πτυχίων τους – εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Επισήμανση: Η μη απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων στις γ, δ και ε παραγράφους συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των υποψηφίων από τον Πίνακα Διοριστέων και την κλήση ισάριθμων υποψηφίων βάσει εγγραφής τους από τον Πίνακα Επιλαχόντων.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την εκτυπωμένη μορφή της με ηλεκτρονικό τρόπο συμπληρωμένης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.

Το υπόδειγμα της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, θα βρίσκεται ανηρτημένο , από 19/2 στο διαδίκτυο (INTERNET) στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π. www.nis.gr , στον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr):

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid= 0&lang=

και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» η οποία βρίσκεται στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» είναι: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79

H Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και θα έχει συνημμένα τα δικαιολογητικά

Αιτήσεις και δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέσα σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο θα αναγράφεται ο Κλάδος της επιδιωκόμενης θέσης (π.χ. ΠΕ1 ή ΤΕ3 ή ΔΕ7) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ . . .

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ . . .

Ταχυδρομική Θυρίδα 14389

Αθήνα Τ.Κ.11510

Ο αριθμός συστημένου των ΕΛΤΑ αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει την 25 Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την 12 Μαρτίου 2019 και αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου

Η προκήρυξη