Ίδρυση σχολής προπονητών πετοσφαίρισης στην Αθήνα

Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ Κατηγορίας στην Αθήνα (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/155850/9049/1810/1414 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1543/04.05.2017)

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 1.6.2017 έως 30.6.2018

Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) άτομα.

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση 21ου έτους έως 31.12.2017).
3. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Πετοσφαίρισης (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση.
4. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής
Κατ’ εξαίρεση οι Απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα Πετοσφαίρισης και χωρίς 5ετή αθλητική προϋπηρεσία) μπορούν να φοιτήσουν στην σχολή Γ’ κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 1, 2.

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/155850/9049/1810/1414 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1543/04.05.2017)