Πρόσληψη 46 πτυχιούχων ΠΕ Κτηνιατρικού μέσω ΑΣΕΠ

Πρόσληψη 46 πτυχιούχων ΠΕ Κτηνιατρικού μέσω ΑΣΕΠ

Προκήρυξη θέσεων ΠΕ Κτηνιατρικού για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμός 6153/204490) – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 29/13.08.2019
Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Την προκήρυξη σαράντα έξι (46) θέσεων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με σκοπό την αποτροπή εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τον έλεγχο του νοσήματος στην περίπτωση της εξάπλωσής του. Η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης

Γ. Το προσωπικό θα προσληφθεί για τους σκοπούς της αποτροπής της εισόδου και μετάδοσης του ιού της αφρικανικής πανώλης στις εκμεταλλεύσεις χοίρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία θα προσληφθεί, καθώς και για τον έλεγχο τήρησης μέτρων βιοασφάλειας στο πεδίο κατά το κυνήγι αγριόχοιρων. Στο πλαίσιο αυτό θα μετακινείται με υπηρεσιακά οχήματα, μετά από έγκριση του Προϊστάμενου της Δ.Α.Ο.Κ. και σύμφωνα με τις υποδείξεις του, σε όλη την έκταση των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία προσελήφθη.

Τα βασικά καθήκοντα των Κτηνιάτρων που θα προσληφθούν συνίστανται στα εξής:
α) Κλινικός έλεγχος όλων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων σε ακτίνα 50 Km από τα σύνορα της χώρας, σε εβδομαδιαία βάση.
β) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων και επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
γ) Καταγραφή όλων των οικόσιτων ζώων και ενημέρωση των κατόχων τους για την υποχρέωση δήλωσης των ζώων τους στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές.
δ) Συμβολή στον περιορισμό της εκτατικής και ημισταβλισμένης χοιροτροφίας εντός σταβλικών περιφραγμένων εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση 165390/590/2018 (Β ́ 1128).
ε) Συνδρομή στις δράσεις των μόνιμων Κτηνιάτρων της Περιφερειακής Ενότητας για τη συλλογή δειγμάτων από νεκρούς/θανατωμένους αγριόχοιρους και οικόσιτους χοίρους, από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές.
στ) Επιτήρηση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων, καθώς και των μέτρων βιοασφάλειας, που επιβάλλονται με αποφάσεις των αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών.
ζ) Ενημέρωση των κυνηγών που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας, για την υποχρέωση τήρησης μέτρων βιοασφάλειας (π.χ. διαχείριση πτωμάτων, προϊόντων εκδοράς).
η) Συνδρομή στις δράσεις των μόνιμων Κτηνιάτρων της Περιφερειακής Ενότητας σε κάθε μέτρο ή αρμοδιότητα που απορρέει από τις κατ’ αντιστοιχία ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 260918/22-01-2009 (Β ́ 75) «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)» και του π.δ. 37/2005 (Α ́ 56) «Μέτρα για την καταπολέμηση της ΑΠΧ και τροποποίηση του παραρτήματος Ι του π.δ. 138/1995 (Α ́ 88) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου».
θ) Κάθε άλλο συναφές καθήκον που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ο.Κ.

Δ. Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν τα ακόλουθα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
1. Ηλικία από 22 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας του Κτηνιάτρου.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β ́ κατηγορίας

Ε. Η επιλογή των υποψηφίων θα βασισθεί στα εξής αντικειμενικά κριτήρια:
1. Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα υγείας των ζώων
2. Ακαδημαϊκές επιδόσεις

ΣΤ. Τα κριτήρια της παραγράφου Ε βαθμολογούνται με βάση τον πίνακα του Παραρτήματος Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και ευρείας κυκλοφορίας, υποβάλλουν αίτηση (σύμφωνα με υπόδειγμα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr) στην οποία δηλώνουν μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις τοποθέτησής τους και, επιπλέον, εάν δέχονται να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση, εφόσον δεν επιλεγούν για τοποθέτηση σε μία από τις θέσεις προτίμησής τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες

Η Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και θα έχει συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

(2) Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο Α.Ε.Ι.), καθώς και βεβαιώσεων (άδειας άσκησης επαγγέλματος, εργασιακής εμπειρίας, άδειας οδήγησης).

(3) Προκειμένου για τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία ή και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών.

Oι αιτήσεις, συνοδευόμενες με τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου – Αχαρνών 2 -7ος όροφος Γραφείο 706,- ΑΘΗΝΑ (τηλ. επικοινωνίας: 210-212 4511 και 4424). Υποβάλλονται, επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις διευθύνσεις [email protected] και ax2u196(5)minagric.gr.

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και τα δικαιολογητικά σαρώνονται και αποστέλλονται, ει δυνατόν, ως ενιαίο αρχείο με τίτλο το επώνυμο του υποψηφίου.
Στον υποψήφιο που υποβάλλει την αίτηση του ηλεκτρονικά αποστέλλεται μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής.

Η. Τα δικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω γενικών και ειδικών προσόντων, καθώς και των κριτηρίων επιλογής, καταγράφονται στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμός 6153/204490) – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 29/13.08.2019
Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.