Πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Αττικής

Προκήρυξη πρόσληψης 3 δικηγόρων με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία

 

Πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει, ως εξής:

Αριθμός
θέσεων
Περιγραφή θέσης Έδρα
1 Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων,

με έδρα την Αθήνα

2 Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,

με έδρα την Ελευσίνα

 

1. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τρεις (3) κενές θέσεις οι οποίες προβλέπονται στον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής.

2. Το αντικείμενο της απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν με σχέση έμμισθης εντολής συνίσταται στην παροχή Νομικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Αττικής σε κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, καθώς και νομική καθοδήγηση των Οργάνων και των Υπηρεσιών της, με γραπτές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές που αποσκοπούν στην προώθηση των επιδιώξεων και στόχων του φορέα και στη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεών του με κριτήριο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος

3. Οι δικηγόροι παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.

4. Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως ισχύει.

5. Οι έμμισθοι δικηγόροι υπάγονται οργανικά στην Περιφέρεια Αττικής και ασφαλίζονται στον οικείο τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στην Περιφέρεια Αττικής/Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (Λ.Συγγρού 80-88, τ.κ. 11741, Αθήνα), σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη απαραίτητα, και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, και από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τις υπαλλήλους του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Ζωή Μαθιού [τηλ. 213-2065831] [e-mail: [email protected]] και Ιωάννα Κρέτση [τηλ. 213-2065048] [e-mail: [email protected] ]

Η προκήρυξη