Ένταξη στον ΕΦΚΑ των Έμμισθων Δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα

Έμμισθοι δικηγόροι – ΕΦΚΑ Γνωμοδότηση ΔΣΑ για τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
31/7/2017

Έμμισθοι δικηγόροι – ΕΦΚΑ
Γνωμοδότηση ΔΣΑ για τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών

Αναρτάται προς ενημέρωση των εμμίσθων συναδέλφων γνωμοδότηση του ΔΣΑ με την οποία αποσαφηνίζεται ότι ο εντολέας υποχρεούται να καταβάλει το γραμμάτιο με εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ(20%) η οποία συμψηφίζεται με τις μηνιαίες κρατήσεις του ασφαλισμένου δικηγόρου.

Η γνωμοδότηση θα αποσταλεί από τον ΔΣΑ προς τις Διευθύνσεις Νομικών Υπηρεσιών τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, Οργανισμών κλπ. και παρακαλούνται οι συνάδελφοι να μεριμνήσουν για την περαιτέρω γνωστοποίησή της στους φορείς όπου παρέχουν υπηρεσίες.Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ – Τομέα ΤΑΝ

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 38, παρ.3, στοιχ. στ ́, εδάφιο πρώτο και 39, παρ.11, του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α ́/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους, όσο αφορά τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή Δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4193/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) :
«Έμμισθος δικηγόρος είναι αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες, ως νομικός σύμβουλος ή ως δικηγόρος, σε συγκεκριμένο εντολέα, σταθερά και μόνιμα, αμειβόμενος αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή. 
Ο ίδιος δικηγόρος μπορεί επίσης να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε με άλλον τρόπο.»

Τα ανωτέρω πρόσωπα – τα οποία ως γνωστόν μέχρι 31/12/2016 λόγω ιδιότητος υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ-Τομέα ΤΑΝ – με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ρητώς αναφέρονται ως κατηγορία ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόμενων από 1-1-2017 στις ρυθμίσεις του άρθρου 38.

Το κείμενο της εγκυκλίου ΕΦΚΑ