Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον δήμο Αλεξανδρούπολης

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον δήμο Αλεξανδρούπολης

Πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο ΑλεξανδρούποληςΟ δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα του ∆ήμου, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του δικηγόρου καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 10 του ν. 4354/2015.

Ο προσληφθείς θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία

Η υποβολή των αιτήσεων, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (αρμόδια κα Ειρήνη Παπαδοπούλου , τηλεφ. 2551064161 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως  14:00, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 306).

Δείτε την προκήρυξη