Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24, πα. 2 & 3, του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ Α 218/1997), το άρθρο 2, του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ Α΄ 203/1986), τον Ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α΄ 297/2003), την Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ’ αριθ. 2/72757/002/03, στις παρακάτω θέσεις Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και ΕΕΔΙΠ Ι, με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμεναΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι κκ. υποψήφιοι παρακαλούνται να λάβουν σοβαρά υπόψη τα εξής:

α. Η Σχολή διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα να μην καλύψει, μερικώς ή ολικώς, τις θέσεις διδασκαλίας για τα παραπάνω μαθήματα λόγω διορισμού μόνιμων μελών ΔΕΠ, χωρίς να προβεί σε σχετική ανακοίνωση. Επίσης, διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του επιλεγέντες από πλήρους σε μερικής απασχόλησης, αναλόγως των διδακτικών αναγκών της Σχολής, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Τομέα και του Κοσμήτορα.

β. Η πραγματική διαθεσιμότητα του χρόνου απασχόλησης κατά το Πρόγραμμα Σπουδών συνιστά πρωταρχικό κριτήριο επιλογής και πρόσληψης κάθε ενδιαφερομένου.

γ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του επιλεγέντος για ανάληψη υπηρεσίας, λόγω κωλύματος ή, ακόμα, αποχώρησής του προ της λήξης της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής του ή απόκλισης από τις αρχικά δηλωθείσες διαθέσιμες ώρες απασχόλησης του, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες του Τμήματος, η Σχολή διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα άμεσης αντικατάστασης του επιλεγέντος από τον επόμενο επιλαχόντα.

δ. Όλες οι συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με τη λήξη της ισχύος τους.

ε. Μετά τη λήξη των συμβάσεων οι επιλεγέντες υποχρεούνται να διενεργούν τυχόν επαναληπτικές εξετάσεις, να διορθώνουν και να παραδίδουν βαθμολογία των εξετάσεων.

στ. Οι διδακτικές ώρες, ανά διδάσκοντα, μπορούν να κατανέμονται ανάλογα προς τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών, ύστερα από απόφαση του οικείου Διευθυντή Τομέα, κατά την κειμένη νομοθεσία.

ζ. Οι υποψήφιοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία.

η. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές. Για την πρώτη περίπτωση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό τύπου Α του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου.

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Η αίτηση και όλα τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποβολής της ΣΣΕ.

apply.sse.gr

Ιδιαιτέρως, επισημαίνεται ότι, προς διευκόλυνση των Επιτροπών Εκλογής, η απαιτούμενη ηλεκτρονική εκδοχή των Βιογραφικών Σημειωμάτων (CV) των υποψηφίων πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλεται σε ανοικτή μορφή (πχ .doc, .docx ή .odt).Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Κοσμητείας του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Σ.Σ.Ε., κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-890-4217 και 2108904257-58

Email: [email protected],

καθώς και στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr

Η ΣΣΕ θα ανακοινώσει πίνακα όσων έχουν επιλεγεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ιστοσελίδα της www.sse.gr

Η προκήρυξη