Πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ)

Πρόσληψη με Επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 31 Αυγούστου 2017 έως 31 Ιουλίου 2018.

Τα διδασκόμενα μαθήματα, ο αριθμός των θέσεων

1 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

1 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

1 ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ – ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

1 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ (ΟΗΕ,ΕΕ,ΟΑΣΕ,ΝΑΤΟ κλπ)

1 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1 ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ

1 ΡΗΤΟΡΙΚΗ

1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΓΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.
Υποδείγματα αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται ανηρτημένα και διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr) και στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ, Μεσογείων 227-231, Αθήνα (τηλ. 210-6598662). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στη ΣΔΕΠΝ (Ναυτικό Οχυρό Βοτανικού, Βοτανικός, Τ.Κ. 10447) με την κατάθεση αυτών αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή της Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229-231 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που είναι η 12 Ιουνίου 2017, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου, θα είναι θεωρημένα-αριθμημένα και θα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα. Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα έγγραφο δε θα γίνεται δεκτό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 12 Ιουνίου 2017

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες