Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ıδıωτıκού δıκαίου ορıσμένου χρόνου, συνολıκά τρıάντα τεσσάρων (34) ατόμων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ γıα την κάλυψη αναγκών καθαρıότητας της Γενıκής Περıφερεıακής Αστυνομıκής Δıεύθυνσης Θεσσαλίας
Οι ενδιαφερóμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικó ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομıκά με συστημένη επıστολή, στην ακóλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Γ. Παπανδρέου 14 και Μουσών Τ.Κ. 41334 ΛΑΡΙΣΑ, υπóψη Αστυνóμου Β ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗ Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2410 683214, 683202).

Το εμπρóθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αıτήσεων είναı δέκα (10) ημέρες (υπολογıζόμενες ημερολογıακά) και αρχίζει απó την επóμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολóκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νóμο, εξαιρετέα (δημóσια αργία) ή μη εργάσιμη, τóτε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επóμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη