Πρόσληψη δημοσιογράφου στην ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

Πρόσληψη δημοσιογράφου στην ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε)Έχοντας υπόψη της:
Tις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την περ. της παρ 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. β’ του Π.Δ. 191/2008 « Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων -Μακεδονικό Πρακτορείου Ειδήσεων (ΦΕΚ Α’ 251/9-12/2008) επιθυμεί να καλύψει τη θέση τη θέση Δημοσιογράφου – Ανταποκριτή στην Τουρκία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσόντα Επιλογής:
A) Γνώση άπταιστα της Τουρκικής γλώσσας και αυτό να πιστοποιείται από σπουδές στην Τουρκία αναγνωρισμένες ή μη στην Ελλάδα.
B) Αποδειγμένη εμπειρία ανταποκριτή- δημοσιογράφου στην Τουρκία 15 έτη και άνω η οποία θα αποδεικνύεται από την εργασία του σε τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα καθώς και σε έντυπα τα οποία εκδίδονται στην Τουρκία (σε Ελληνική ή Τουρκική γλώσσα).

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
Γ) Να διαμένει στην Τουρκία ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις καθώς και να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση και κάλυψη γεγονότων.
Δ) να έχει υπηκοότητα Τουρκική και Ελληνική.

Θητεία.
Η θητεία του Ανταποκριτή είναι μονοετής.

Γενικοί όροι και Επισημάνσεις
H προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση του εργοδότη ή και με αντίστοιχα χρόνια ασφάλισης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που συστήθηκε στις 13/06/2017. μετά από συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης, συνεπώς δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατά την υποβολή του βιογραφικού.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες καλούνται να υποβάλλουν το βιογράφικό τους από τις 19/06/2017 έως και τις 30/06/2017 στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό στην οδό Τσόχα 36 στον 2ο όροφο

ΠΡΟΚHΡYΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Β1287/Δ 440