Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Διονύσου

Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Διονύσου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους 2018-2019» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής.

2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.

8. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Κεντρικό Δημαρχείο επί της Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, στον Άγιο Στέφανο κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 από την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, απευθυνόμενη προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει σφραγίδα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Πληροφορίες: 2132030600, 2132030627 (κα Ε. Κυριακάκου)

Η προκήρυξη