Πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ στο δήμο Παιανίας

Πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ στο δήμο Παιανίας

Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 212 του Ν. 3584/2007 και του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214) άρθρο 74 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και στο τομέα Καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

100 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΠΑΙΑΝΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ /Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ Από ημερομηνία πρόσληψης εως 05-07- 2021 5

101 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΠΑΙΑΝΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Από ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07- 2021 12

102 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΠΑΙΑΝΙΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Από ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07- 2021 1

103 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΠΑΙΑΝΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΤΑΦΗΣ/ΕΚΤΑΦΗΣ) Από ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07- 2021 2

104 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΠΑΙΑΝΙΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) Από ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07- 2021 1 3

105 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τέσσερις (4) μήνες 1

106 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΠΑΙΑΝΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 8

107 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ΠΑΙΑΝΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τέσσερις (4) μήνες 2

108 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 2

109 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ΠΑΙΑΝΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τέσσερις (4) μήνες 1

110 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ /ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 5

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από Παρασκευή 22-01-2021 έως και Τρίτη 26-01-2021

Πληροφορίες στο τηλ. 213 2030 -729-757 κ. Πολυδούλη Μαρία – κ.Στ.Πρέβεζα.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ή ΥΕ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πίνακα B’ απαιτούμενα προσόντα (ανα κωδικό θέσης).

Η προκήρυξη