Προσλήψεις εκπαιδευτικών

Προσλήψεις εκπαιδευτικών

Πρόσληψη εξακοσίων σαράντα επτά (647) έκτακτων εκπαιδευτικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ

Την απόφαση πρόσληψης εξακοσίων σαράντα επτά (647) έκτακτων εκπαιδευτικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης, ύστερα από αίτημα του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη.

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περ. β του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α ́/1994), όπως ισχύουν και των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α ́/2013).

Οι αποφάσεις πρόκειται να δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
——-
Πρόσληψη εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Π.Δ. 163/2002) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ

Την απόφαση πρόσληψης εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Π.Δ. 163/2002) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης, ύστερα από αίτημα του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη.

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περ. β του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α ́/1994), όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 1566/1985, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1674/1986 σε συνδυασμό με το Π.Δ.407/1980, τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Γ ́ του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 και ισχύει βάσει της παρ. 19 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 163/2002 και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2530/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι αποφάσεις πρόκειται να δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.