Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης

Αριθμ. 2001/118518 – ΦΕΚ B 2359 – 03.11.2015
Τροποποίηση της αριθ. 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης»

Αριθμ. 1420/82031 – ΦΕΚ B 1709 – 17.08.2015
Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης