Ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ σύμφωνα με το ν. 4321/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα 5-5-2015
Αριθ. Πρωτ.: 15310

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 12

ΘΕΜΑ : Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, σύμφωνα με το ν. 4321/2015.

Αναφορικά με την εφαρμογή του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21-3-2015), στη παρ. 4 του αρ. 1 του οποίου περιλαμβάνεται διάταξη για τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και τα  νομικά πρόσωπα αυτών, σημειώνουμε ότι, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα, την αρμοδιότητα για την υπαγωγή σε πρόγραμμα της ρύθμισης έχουν τα όργανα των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για παροχή διευκολύνσεων σε οφειλέτες.

Παράλληλα και προς επίτευξη ενιαίας εφαρμογής της ρύθμισης του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4321/2015 από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: