Πρότυπα διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β

Αριθμ. απόφ. 67/2015 – ΦΕΚ B 664 – 21.04.2015
Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β

Σχετικά: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων