Προϋποθέσεις καθορισμού χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31/2009 – ΦΕΚ τ. Α 49/23-3-2009

Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) και, ιδίως, την παρ. 4 του άρθρου αυτού.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περίπτ. β υποπερίπτ. 10 και παρ. II περίπτ. 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (Α΄ 114).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 (Α΄ 231), με τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
στ) Την υπ’ αριθμ. 241/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

1. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων χωροθετούνται τα Κέντρα αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.
2. Η διοίκηση και διαχείριση των Κέντρων μπορεί να ασκείται και από δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 2
Χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

1. Τα Κέντρα Αποτέφρωσης χωροθετούνται, κατά σειρά προτίμησης, ως εξής:
α) Εντός υφιστάμενων ή ιδρυόμενων κοιμητηρίων ή σε επαφή με αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές ρυθμίσεις. Στην περίπτωση που δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, αυτές καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα καθορισμού του χώρου ως χώρου Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών.
β) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, εφ’ όσον αυτές δεν αποτελούν περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές, με την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να τηρούνται οι εξής περιορισμοί:
α) Ότι θα απέχουν τουλάχιστον 500 μέτρα από εγκαταστάσεις πρόνοιας και περίθαλψης ή 100 τουλάχιστον μέτρα, εφ’ όσον δεν είναι ορατά από αυτές. Όταν τα Κέντρα χωροθετούνται εντός κοιμητηρίων, ισχύουν, ως προς τις ανωτέρω αποστάσεις, οι προβλεπόμενοι στη νομοθεσία περί κοιμητηρίων σχετικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις.
β) Ότι θα διασφαλίζεται περιμετρικά εντός του χώρου του Κέντρου Αποτέφρωσης, ζώνη υψηλής φύτευσης πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων.
γ) Ότι θα υποβάλλεται, κατά περίπτωση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντική έκθεση ή προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση και θα εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι κατά τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδόμενες σχετικές κανονιστικές αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, κατ’ αντιστοιχία προς την οικεία κατηγορία κατάταξης τούτων.
3. Ο καθορισμός των χώρων δημιουργίας των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών γίνεται με διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώμη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, η οποία χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την περιέλευση στον Ο.Τ.Α. του σχετικού ερωτήματος.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις αποτέφρωσης

1. Επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρού μετά την πάροδο εξήντα (60) ωρών από τον θάνατο.
2. Η άδεια αποτέφρωσης εκδίδεται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας του Ο.Τ.Α., στη διοικητική περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.
3. Για την έκδοση της άδειας αποτέφρωσης απαιτούνται τα ακόλουθα:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β) Έγγραφη βεβαίωση ιατροδικαστή, υπηρετούντος στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή στα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής των Α.Ε.Ι. και των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακών ή του Ε.Σ.Υ., ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικής διερεύνησης και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη, όπως καθορίζονται στην εκδιδόμενη σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 κοινή υπουργική απόφαση.
γ) Ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σορού του και υπό την προϋπόθεση ότι είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Αν τέτοια δήλωση δεν υπάρχει, αρκεί δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζει το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, του/της συζύγου ή των συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τέταρτο βαθμό, κατά σειρά τάξεως, ότι ο νεκρός επιθυμούσε να αποτεφρωθεί. Οι σύζυγοι προηγούνται των ανωτέρω συγγενών. Σε κάθε περίπτωση, τα προαναφερθέντα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Εάν υπάρξει διαφωνία μεταξύ συγγενών που βρίσκονται στην ίδια τάξη, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Εισαγγελέα στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται ο νεκρός. Ο Εισαγγελέας αποφαίνεται με βάση την εικαζόμενη βούληση του θανόντος. Επίσης, ο Εισαγγελέας μπορεί να επιληφθεί στην περίπτωση κατά την οποία τρίτα πρόσωπα προσκομίσουν αποδείξεις ικανές να ανατρέψουν τις δηλώσεις των συγγενών του θανόντος για την εικαζόμενη βούλησή του. Αν ο νεκρός είναι ανήλικος, τότε απαιτείται δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζει το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, και των δύο γονέων του ή αντίστοιχη δήλωση από εκείνον που ασκούσε τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων αποφαίνεται ο οικείος Εισαγγελέας.
4. Με εντολή Εισαγγελέα η αποτέφρωση αναστέλλεται, οποτεδήποτε, για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας υγείας. Η αναστολή μπορεί να αφορά τόσο τη λειτουργία Κέντρων όσο και την αποτέφρωση συγκεκριμένου νεκρού, ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνων από επιδημίες ή υπόνοιας εγκληματικής ενέργειας, αντιστοίχως.

Άρθρο 4
Διαχείριση της τέφρας

1. Η τέφρα τοποθετείται υποχρεωτικά από τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών εντός ειδικού σκεύους (τεφροδόχος).
2. Η τεφροδόχος υποχρεωτικά:
α) Τοποθετείται σε ειδικό χώρο φύλαξης των τεφροδόχων (τεφροφυλάκιο) εντός του Κέντρου Αποτέφρωσης ή εντός του Κοιμητηρίου ή
β) Ενταφιάζεται σε υφιστάμενο Κοιμητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον α.ν. 582/1968 (Α΄ 225) «Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων», όπως ισχύει, ή
γ) Εγκαταλείπεται ελευθέρως στη θάλασσα και σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή, υπό την προϋπόθεση ότι το σκεύος είναι διαλυτό στο νερό και δεν περιέχει ρυπογόνα στοιχεία.
3. Είναι δυνατή η διασπορά της τέφρας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ενθύμησης (σιντριβάνι ή ανθόκηπο) εντός του Κέντρου ή σε υπαίθριο χώρο εκτός κατοικημένης περιοχής ή στη θάλασσα.
4. Εφόσον δεν υφίσταται ρητή δήλωση του αποθανόντος για τη διαχείριση της τέφρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, για το ζήτημα αυτό αποφασίζουν ο/η σύζυγος και οι συγγενείς του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τέταρτο βαθμό, κατά σειρά τάξεως.
5. Για κάθε μεταβολή στη διαχείριση της τέφρας αποφασίζουν ο/η σύζυγος και οι ανωτέρω συγγενείς του νεκρού, κατά σειρά τάξεως.
6. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της βούλησης του θανόντος, καθώς και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ συγγενών της ίδιας τάξης, αποφαίνεται ο Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται η τεφροδόχος.
7. Η τεφροδόχος θεωρείται πράγμα εκτός συναλλαγής με όλες τις εντεύθεν συνέπειες.
8. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής της τεφροδόχου.

Άρθρο 5
Έλεγχος λειτουργίας των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

1. Ο έλεγχος λειτουργίας των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, για τη διαπίστωση της εφαρμογής και τήρησης των όρων του παρόντος διατάγματος, της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 και των άλλων υγειονομικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών διατάξεων, ασκείται ως ακολούθως:
α) Για θέματα πολεοδομίας, πολεοδομικών εφαρμογών, Γ.Ο.Κ. και κτηριοδομικού κανονισμού, αρμόδιο είναι το πολεοδομικό γραφείο του οικείου Δήμου ή Κοινότητας και, εφόσον δεν υφίσταται, η πολεοδομική υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
β) Για θέματα υγειονομικών κανονισμών και γενικά τήρησης της υγειονομικής νομοθεσίας, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
γ) Για θέματα εκπεμπόμενων ρύπων και γενικά προστασίας του περιβάλλοντος, αρμόδια είναι η Διεύθυνση ή αντίστοιχη υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.
3. Οι υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύνανται να διενεργούν εκτάκτους ελέγχους των Κέντρων, με τη σύμπραξη των εξειδικευμένων φορέων του δημοσίου τομέα, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.
4. Οι διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων κάθε είδους από πλευράς θέσπισης και τήρησης περιβαλλοντικών όρων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποτέφρωση νεκρών. Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)

NOMOΣ 4483/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 133
Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται:
α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, σε συνδέσμους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς τους και
β) σε ιδιώτες, μετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.».

ΝΟΜΟΣ 4368/2016 – ΦΕΚ A 21 – 21.02.2016

Άρθρο 92
Ρυθμίσεις θεμάτων μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α΄57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4277/2014 (Α΄156) και ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων τυγχάνουν εφαρμογής και για τη χωροθέτηση μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών, χαμηλού δυναμικού διαλείπουσας λειτουργίας με ωριαία δυναμικότητα αποτέφρωσης κάτω των 50 κιλών».

2. Στο τέλος του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α΄57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) και ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«5. Τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστης μονάδας αποτέφρωσης οστών νεκρών ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια λειτουργίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.»

3. Στο ν. 4277/2014 (Α΄156) προστίθεται νέο άρθρο 49α ως ακολούθως:
«Άρθρο 49α
Διαχείριση της τέφρας
1. Η τέφρα τοποθετείται υποχρεωτικά από τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και τις μονάδες αποτέφρωσης οστών νεκρών εντός ειδικού σκεύους (τεφροδόχος).
2. Η τεφροδόχος υποχρεωτικά:
α) Τοποθετείται σε ειδικό χώρο φύλαξης των τεφροδόχων (τεφροφυλάκιο) εντός του ΚΑΝ Αποτέφρωσης ή εντός του Κοιμητηρίου ή
β) Ενταφιάζεται σε υφιστάμενο Κοιμητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον α.ν. 582/1968 (Α΄225) «Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων», όπως ισχύει, ή
γ) Εγκαταλείπεται ελευθέρως στη θάλασσα και σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή, υπό την προϋπόθεση ότι το σκεύος είναι διαλυτό στο νερό και δεν περιέχει ρυπογόνα στοιχεία.
3. Είναι δυνατή η διασπορά της τέφρας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ενθύμησης (σιντριβάνι ή ανθόκηπο) εντός του ΚΑΝ ή σε υπαίθριο χώρο εκτός κατοικημένης περιοχής ή στη θάλασσα.
4. Εφόσον δεν υφίσταται ρητή δήλωση του αποθανόντος για τη διαχείριση της τέφρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, για το ζήτημα αυτό αποφασίζουν ο/η σύζυγος και οι συγγενείς του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τέταρτο βαθμό, κατά σειρά τάξεως.
5. Για κάθε μεταβολή στη διαχείριση της τέφρας αποφασίζουν ο/η σύζυγος και οι ανωτέρω συγγενείς του νεκρού, κατά σειρά τάξεως.
6. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της βούλησης του θανόντος, καθώς και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ συγγενών της ίδιας τάξης, αποφαίνεται ο Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται η τεφροδόχος.
7. Η τεφροδόχος θεωρείται πράγμα εκτός συναλλαγής με όλες τις εντεύθεν συνέπειες».NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448/2006 (ΦΕΚ 57Α/06)

Άρθρο 35

Νόμος 4277/2014 – ΦΕΚ A 156 (pdf) Άρθρο 48
To άρθρο 35 του v. 3448/2006 (Α 57) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η αποτέφρωση νεκρών πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ, μετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011. Οι άδειες χορηγούνται, από την Περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί το ΚΑΝ και με τους όρους και τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 17−40 του ν. 3982/2011.
Για την εφαρμογή των τελευταίων αυτών διατάξεων, τα ΚΑΝ κατατάσσονται στην κατηγορία των μηχανολογικών «εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών» χαμηλής όχλησης της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011.
Σε περίπτωση εγκατάστασης ΚΑΝ από ΟΤΑ σε χώρο ιδιοκτησίας του, ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων άλλου ΟΤΑ, για την αδειοδότηση απαιτείται η λήψη γνώμης από τον τελευταίο.
Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε άλλης διάταξης ή απαγόρευσης.

2. Η χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε περιοχές που έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του π.δ. 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166) και των άρθρων 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 και 31 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142). Στις εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) και του π.δ. της 31.3/6.4.1987 (Δ΄ 303), καθώς και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3325/2005 (Α΄68).

3. Τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστου ΚΑΝ ρυθμίζονται με τον Κανονισμό ΚΑΝ, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια λειτουργίας.

4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών από ΟΤΑ πρώτου βαθμού ή από τα νομικά πρόσωπά τους, εντός των νομίμως λειτουργούντων από αυτούς κοιμητηρίων.