Κληρονομιά με χρέη. Πως γίνεται η αποποίηση από ανήλικο τέκνο

Κληρονομιά με χρέη. Πως γίνεται η αποποίηση από ανήλικο τέκνο

Χορήγηση άδειας από το Δικαστήριο στους γονείς να αποποιηθούν

 

Κληρονομική διαδοχή – Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο – Άδεια Δικαστηρίου -.

 

Κληρονομιά που στερείται ενεργητικού και εμφανίζει παθητικό. Άσκοπη και μη συνάδουσα με το συμφέρον του ανήλικου τέκνου η αποδοχή τέτοιας κληρονομιάς, ακόμα και με το ευεργέτημα της απογραφής. Το γεγονός ότι οι συγγενείς του ανήλικου τέκνου έχουν ήδη αποποιηθεί την εν λόγω κληρονομιά αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο για τη χορήγηση άδειας από το Δικαστήριο στους γονείς του ανήλικου τέκνου για να προβούν στη σχετική αποποίηση Δεκτή η αίτηση.

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του κ. Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό των αιτούντων)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης 1720/2021

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Μπουτζή, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και από την Γραμματέα …

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 30-6-2021 για να δικάσει την υπόθεση:

Των αιτούντων: 1) … με ΑΦΜ …, 2) …. με ΑΦΜ …… αμφοτέρων κατοίκων …… Αττικής, υπό την ιδιότητα τους ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους …, οι οποίοι παραστάθηκαν ο μεν πρώτος τούτων διά … η δε δεύτερη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σωκράτη Τσαχιρίδη, ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. …2020 πράξη της Ειρηνοδίκου Αθηνών.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από …9-2020 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δραστήριου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου … 2020, προσδιορίστηκε αρχικά για την δικάσιμο της …2-2020 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και στις έγγραφες προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες, ως από κοινού ασκούντες την γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους, ζητούν, υπό την προαναφερόμενη ιδιότητα τους, να τους δοθεί άδεια να αποποιηθούν για λογαριασμό της τελευταίας την επαχθείσα κληρονομία του … πατέρα του α’ των αιτούντων, ο οποίος απεβίωσε στην Αθήνα, την … 3-2020, χωρίς να αφήσει διαθήκη, για το λόγο ότι η αποποίηση της είναι αναγκαία και ωφέλιμη για τη διοίκηση της περιουσίας της ανήλικης, δεδομένου ότι η ως άνω κληρονομία εμφανίζει αυξημένο παθητικό, στερούμενη ενεργητικού.

Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739, 740, 797 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 127, 1510, 1526, 1625 αρ. 1 και 1847 ΑΚ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία με την επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης με προσδιορισμό δικασίμου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ’ αριθμ. …23-9-2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών …).

Από την ένορκη εξέταση της μάρτυρος αποδείξεως, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 
 

Στις … 3-2020, απεβίωσε στην Αθήνα ο … πατέρας του α’ των αιτούντων, κάτοικος εν ζωή … Αττικής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. … 2020 ληξιαρχική πράξη θανάτου του, που εξέδωσε ο Ληξίαρχος του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

Ο ανωτέρω αποβιώσας, δεν άφησε διαθήκη, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. …2-7-2021 πιστοποιητικό της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Διαθηκών) και το υπ’ αριθμ. ……/2021 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Διαθηκών).

Κατά το χρόνο του θανάτου του, πλησιέστεροι συγγενείς του ήταν τα τέκνα του … – α’ αιτών και όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. …6-2020 πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών που εξέδωσε ο Δήμος … Πρέπει να σημειωθεί ότι η μητέρα του αιτούντος δεν κλήθηκε στην κληρονομία του αποβιώσαντος, καθόσον ο γάμος της με τον θανόντα είχε λυθεί σε πρότερο χρόνο, όπως προκύπτει από το από … 1992 διαζευκτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως …

Αμφότερα τα τέκνα του αποβιώσαντος προέβησαν νομίμως και εμπροθέσμως σε αποποίηση της κληρονομιάς του, όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. …-6-2020 και …6-2020 αντίστοιχες εκθέσεις αποποίησης κληρονομιάς της γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Μετά δε την αποποίηση του αιτούντος, στην θέση του υπεισήλθαν τα τέκνα των αιτούντων, α) … … γεννηθείς την 17-5-2002 και β) … γεννηθείσα την 30-9-2003 (οράτε από 29-6-2021 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εξέδωσε ο Δήμος …). Ο …… ο οποίος ήταν ενήλικος κατά τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς, προέβη νομίμως και εμπροθέσμως σε αποποίηση της κληρονομιάς του αποβιώσαντος, με την υπ’ αριθμ. …-6-2020 έκθεση αποποίησης κληρονομιάς της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Κατά το χρόνο θανάτου του αποβιώσαντος, η κληρονομία του στερούταν ενεργητικού και εμφάνιζε παθητικό.

Συνεπώς, η επαχθείσα στην ως άνω ανήλικη κληρονόμο κληρονομία έχει παθητικό και, ως εκ τούτου, η αποδοχή της, ακόμα και με το ευεργέτημα της απογραφής, κρίνεται άσκοπη και μη συνάδουσα προς το συμφέρον της, ώστε να συντρέχει περίπτωση προφανούς ωφέλειας της για τη χορήγηση άδειας στους αιτούντες γονείς της, να αποποιηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της την επαχθείσα σε αυτήν κληρονομία.

Το γεγονός δε ότι οι συγγενείς της ανήλικης, πατέρας, αδελφός και θείος, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, έχουν ήδη προβεί σε αποποίηση της κληρονομιάς του θανόντος, ενισχύει ακόμη περαιτέρω την άποψη του Δικαστηρίου ότι η υπεισέλευση της ανήλικης στην κληρονομία του κληρονομουμένου δεν είναι προς όφελος της.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στους αιτούντες 1) …… και 2) …… υπό την ιδιότητα τους ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους … να αποποιηθούν νομότυπα, την επαχθείσα στο άνω ανήλικο τέκνο τους κληρονομία του … του … που απεβίωσε αδιάθετος στις …3-2020 στην Αθήνα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι ούτε ο πληρεξούσιος Δικηγόρος τους, με την παρουσία και της Γραμματέως της έδρας.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η απόφαση είναι δημοσιευμένη στο dsanet.gr

 

Σχετικά: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς