Σχολές – κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ)

Αριθ. 30063/4796 – ΦΕΚ Β 2643 – 17.10.2013

Επανακαθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) όπως ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Της παρ. 9 του άρθρου 7 του π.δ. 74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 “σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006».
β. Της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3897/2010 (Α΄ 208) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφαλείας και την προστασία περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί-συμπληρώνει το π.δ. 74/2008.
γ. Του άρθρου 3, του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».
δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» (Α΄ 98).
ε. Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
στ. Το π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ. Η αριθμ. 329/03-07-2013 (Β΄ 1655) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου».
η. Το π.δ. 293/1999 (Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη επνακαθορισμού της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση των Σχολών / Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επιβατών και Εμπορευμάτων, την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών, την αναγνώριση των βεβαιώσεων παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, το χρονοδιάγραμμα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών από τους οδηγούς, ώστε η εκπαίδευσή των να ανταποκρίνονται προς τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 74/2008.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΣΧΟΛΕΣ/ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΙ

Άρθρο 1
Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)
1. Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων /
επιβατών, είναι η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), που αποδεικνύεται με την καταχώρηση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας (Υ.Μ.Ε.Π.Ε.) του κοινοτικού αριθμού «95» και της ημερομηνίας λήξης του ΠΕΙ σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας D1 ή D ή D1E ή DΕ / C1 ή C ή C1E ή CE, όπως προβλέπεται στο π.δ. 74/ 2008 (Α΄112).

2. Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι πέντε (5) έτη και ανανεώνεται εφόσον παρακολουθήσει επιτυχώς ο οδηγός το κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (Α΄112) και τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης (περιοδική κατάρτιση).

3. Η οργάνωση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων γίνεται από Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) ή Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή Εκπαιδευτικά Κέντρα Συγκοινωνιακών Φορέων (Ε.ΚΕ.ΣΥ.Φ) για τους εργαζόμενους οδηγούς του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού φορέα, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (Α΄112) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 9 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) και με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΧΟΛΕΣ / ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΠΕΙ)

Άρθρο 2
Λειτουργία Σχολών / Κέντρων ΠΕΙ
1. Βεβαίωση αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΕΙ, χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και σε Συγκοινωνιακούς Φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής που απασχολούν πάνω από τριακόσιους (300) οδηγούς, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση, μετά από αναγγελία των ενδιαφερομένων. Η βεβαίωση αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υ.Μ.Ε.Π.Ε. του τόπου στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Σχολής. Ειδικότερα για τους Συγκοινωνιακούς Φορείς, αν δεν αναφέρεται στο σκοπό τους η επαγγελματική κατάρτιση για ΠΕΙ, υποβάλλεται απόφαση Δ.Σ. για την δημιουργία κέντρων ΠΕΙ.

2. Για τη λειτουργία Σχολής/Κέντρου υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο (φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή οργανισμού), αναγγελία στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Κάτοψη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό των χώρων της Σχολής/Κέντρου. Οι χώροι διευθετούνται είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους ορόφους του ίδιου κτηρίου ή σε όμορα κτήρια προκειμένου για ισόγεια κτίσματα. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει αίθουσα κατάλληλη για διδασκαλία και να διαθέτει καλό φυσικό αλλά και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό, επαρκή αερισμό, θέρμανση και ηχομόνωση, γραφείο και τουαλέτα. Σε κάθε περίπτωση η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ικανοποιεί τη σχέση 2,0 m2/άτομο, από όπου προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακεραία μονάδα.

β. Τίτλο κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης του παραπάνω χώρου, από όπου προκύπτει η επιφάνεια του χώρου της σχολής και η χρήση αυτού για Σχολή/Κέντρου.

γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

δ. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ε. Δήλωση του ν. 1599/86 ότι η Σχολή/Κέντρο διαθέτει κατάλληλα εποπτικά ή ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας (όπως πίνακα, Projector), τα μέσα για την πρακτική εκπαίδευση (όπως πυροσβεστήρες, κουτί και υλικά πρώτων βοηθειών, κατάλληλο γιλέκο). Επίσης στη δήλωση θα περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που θα εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου (Ονοματεπώνυμο, Πτυχίο ή Δίπλωμα, Ειδικότητα, Δ/νση Κατοικίας, Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ.).

στ. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής ή βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, του Διευθυντή Σπουδών.

ζ. Αντίγραφα αδειών οδήγησης του Δ/ντη Σπουδών, τουλάχιστον κατηγορίας C ή D. Η κατηγορία Β των προαναφερομένων αδειών οδήγησης πρέπει να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την ημερομηνία αναγγελίας για λειτουργία σχολής ΠΕΙ. Για τις ήδη λειτουργούσες σχολές ΣΕΚΑΜ/ΣΕΚΟΟΜΕΕ ο Δ/ντης Σπουδών δύναται να υποβάλλει την απαιτούμενη κατηγορία οδήγησης C ή D εντός ενός έτους από την σχετική αναγγελία του ως σχολή ΠΕΙ

η. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του Δ/ντη Σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει υποπέσει σε αδίκημα των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός κυρώθηκε με τον ν. 3528/07 (Α΄ 26), όπως ισχύει κάθε φορά.

θ. i. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής/Κέντρου που αποτελείται από ένα τουλάχιστον μέλος, ο οποίος μπορεί να εκτελεί χρέη Διευθυντή Σπουδών.

ii. Βεβαιώσεις από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι σχετίζονται οι γνώσεις του διδακτικού προσωπικού με τις θεματικές ενότητες του παραρτήματος Ι του π.δ/τος 74/08. Αυτές μπορεί να είναι: βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου, βεβαίωση ως εισηγητής σχετικών με τα ανωτέρω θεμάτων, βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας του φορέα κλπ. Εξαιρούνται από την υποβολή των ανωτέρω οι Διευθυντές Σπουδών, καθηγητές σε Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., Σ.Ε.ΚΑ.Μ. και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο που έχουν ήδη τις γνώσεις που σχετίζονται με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες. Όσον αφορά την πρακτική άσκηση οι διδάσκοντες θεμάτων πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης υποβάλλουν αντίστοιχη βεβαίωση από σεμινάριο παροχής ιατρικής βοήθειας (Ερυθρός Σταυρός, Ναυαγοσωστική Ακαδημία ή αντίστοιχου άλλου φορέα που παρέχει ανάλογη εκπαίδευση), πυρόσβεσης (Πυροσβεστική Υπηρεσία ή αντίστοιχου άλλου φορέα που παρέχει ανάλογη εκπαίδευση). Οι παραπάνω γνώσεις δύνανται να αποδεικνύονται και με υποβολή ανάλογου πτυχίου ή από την αναλυτική βαθμολογία σπουδών αναγνωρισμένης σχολής. Σε περίπτωση που λειτουργούσες Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι. δεν διαθέτουν διδάσκοντα για την πρακτική άσκηση που να καλύπτει τις παραπάνω απαιτήσεις, υποχρεούνται να προσκομίσουν άμεσα κι όχι περισσότερο των 6 μηνών τα δικαιολογητικά αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 της παρούσας.

iii. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου διδακτικού προσωπικού απαιτείται προηγουμένως, ενημέρωση της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε. αναφορικά με τα τυπικά του προσόντα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους στ, ζ και θ όπως προβλέπεται, με υποβολή των σχετικών παραστατικών στοιχείων (δικαιολογητικών). Δεν απαιτείται η κατοχή αδειών οδήγησης κατηγορίας C ή D από τους διδάσκοντες στην πρακτική άσκηση τα θέματα των πρώτων βοηθειών, της πυρόσβεσης.

ι. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, στο οποίο ρητά αναφέρεται στους σκοπούς του και η επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών/εμπορευμάτων.

ια. Επιπρόσθετα των ανωτέρω τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Συγκοινωνιακών Φορέων (Ε.ΚΕ.ΣΥ.Φ.) υποβάλλουν στοιχεία (όπως καταστάσεις προσωπικού) από τα οποία να προκύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων οδηγών υπερβαίνει τους τριακόσιους (300).

ιβ. Στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής διδασκόντων, πέραν των καθηγητών των ήδη λειτουργουσών Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., Σ.Ε.ΚΑ.Μ. και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που έχουν ήδη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, πρέπει οι υπόλοιποι διδάσκοντες να αποδεικνύουν με υποβολή σχετικών βεβαιώσεων ή άλλων στοιχείων ότι διαθέτουν διδακτική και παιδαγωγική ικανότητα.

3. Σε περίπτωση που ορισμένα δικαιολογητικά υπάρχουν στην υπηρεσία στο αντίστοιχο φάκελλο λειτουργούσας σχολής (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., Σ.Ε.ΚΑ.Μ. κλπ) φωτοαντίγραφα αυτών μεταφέρονται στο νέο φάκελλο που αφορά τη σχολή ΠΕΙ. Επειδή χρησιμοποιεί τους ίδιους χώρους, υποβάλλει δήλωση περί αυτού και παρέλκει η υποβολή της κάτοψης του χώρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον διαπιστωθεί στο υπάρχον σχέδιο, ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, δεν διενεργείται η επιθεώρηση που καθορίζεται στην παρακάτω παράγραφο 4. Αυτή πραγματοποιείται κατά τον 1ο έλεγχο που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

4. Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διενεργείται επιθεώρηση από επιτροπή δύο (2) τεχνικών υπαλλήλων της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε. ή και Δ.ΚΤΕΟ, στον χώρο της σχολής/κέντρου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, χορηγείται βεβαίωση αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας Σχολής/Κέντρου στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου. Η προαναφερθείσα είναι απαραίτητη και επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο της Σχολής. Στην χορηγούμενη βεβαίωση αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας αναφέρονται και τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών με μνεία των τυπικών του προσόντων, αλλά και του μεγίστου αριθμού των εκπαιδευομένων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας. (Υπόδειγμα I).
Η αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε., εντός τριών μηνών από την αναγγελία εκδίδει τη βεβαίωση αναγγελία ενάρξεως λειτουργίας Σχολής / Κέντρου Π.Ε.Ι. Σε περίπτωση που δε συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ειδοποιεί εγγράφως τη Σχολή εντός του αυτού χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που μετά την πάροδο τριμήνου η Υ.Μ.Ε.Π.Ε. δεν έχει ενεργήσει αναλόγως, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα.

5. Η βεβαίωση αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας της Σχολής/Κέντρου κοινοποιείται απαραιτήτως στην οικεία Δ.Ο.Υ. (όπου έχει έδρα η Σχολή), στην αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Στους χώρους όπου δραστηριοποιείται η σχολή για ΠΕΙ, δύναται να συνυπάρξει και εκπαιδευτική δραστηριότητα ΣΕΚΑΜ, Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., Ε.ΚΕ.ΣΥ.Φ. υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η λειτουργία της και χρησιμοποιούνται διαφορετικές αίθουσες όταν συμπίπτουν χρονικά τα προγράμματα εκπαίδευσης των Σχολών.

7. Τροποποίηση προϋποθέσεων λειτουργίας:
α. Σε περίπτωση τροποποίησης των παρακάτω προϋποθέσεων λειτουργίας απαιτείται νέα αναγγελία και χορηγείται σχετική βεβαίωση για τη λειτουργία:

i) Αλλαγή του φυσικού ή νομικού προσώπου.

ii) Μεταστέγαση, επέκταση ή μείωση των εγκεκριμένων χώρων που επηρεάζει τα στοιχεία της βεβαίωσης αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας της Σχολής ΠΕΙ.

iii) Αλλαγή του Δ/ντη Σπουδών της Σχολής κατόπιν υποβολής των αντίστοιχων δικαιολογητικών και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται σε προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

β. Εάν μία εκ των λοιπών, πέραν των ανωτέρω, προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγήθηκε η βεβαίωση αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας παύει να ισχύει, υποβάλλονται νέα δικαιολογητικά για τα στοιχεία που μεταβλήθηκαν και εφόσον η Υ.Μ.Ε.Π.Ε. διαπιστώσει ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, η Σχολή συνεχίζει τη λειτουργία της.

γ. Η αντικατάσταση του Διευθυντή Σπουδών ή του διδακτικού προσωπικού γνωστοποιείται στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. (με ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία και προσόντα των νέων προσώπων). Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Σπουδών αποχωρήσει, δύναται να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού, που διαθέτει η Σχολή, είτε άλλο πρόσωπο που καλύπτει τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και η αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. χορηγεί νέα βεβαίωση αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας κοινοποιώντας την όπως προβλέπεται. Οταν ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής έχει αποχωρήσει ή απουσιάζει, δύναται να αναπληρωθεί προσωρινά και μέχρι τρεις μήνες από οποιοδήποτε άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού, που διαθέτει η σχολή, γνωρίζοντας άμεσα αυτό εγγράφως στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε.. Για κάθε περίπτωση η Σχολή δεν μπορεί να εκπαιδεύει ούτε να δηλώνει υποψηφίους οδηγούς, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί έγκαιρα η αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. ή εφόσον δεν καλύπτονται οι όροι λειτουργίας.

Άρθρο 3
Εποπτεία και Έλεγχος Σχολών/Κέντρων ΠΕΙ
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία των Σχολών / Κέντρων διενεργείται από επιτροπές αποτελούμενες από δύο (2) υπαλλήλους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) της αρμόδιας περιφέρειας που ανήκει η σχολή και κυρίως από υπαλλήλους της Υ.Μ.Ε.Π.Ε. και Δ.ΚΤΕΟ, που ορίζονται από τον Περιφερειάρχη. Σε κάθε περιφέρεια ορίζεται ικανός αριθμός υπαλλήλων ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργούντων σχολών / κέντρων που να επιτρέπει τον έλεγχο κάθε σχολής/κέντρου σε κάθε διδακτική περίοδο που εγκρίνεται. Ο ορισμός είναι ετήσιος και περιλαμβάνει ένα κατάλογο από τους διαθέσιμους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η σύνθεση κάθε επιτροπής γίνεται από τον Δ/ντη Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πρέπει να ορίζει τις ελεγχόμενες σχολές/κέντρα και να γνωρίζει στα μέλη των επιτροπών τα εγκεκριμένα προγράμματα των σχολών/κέντρων, με τις ώρες λειτουργίας των. Η εκπαίδευση – ενημέρωση των ανωτέρω υπαλλήλων αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε.
Η επιτροπή ελέγχου υποχρεούται κατά τον έλεγχο της Σχολής / Κέντρου Π.Ε.Ι να έχει μαζί της το έγγραφο της σύνθεσής της (εντολή ελέγχου) που υπογράφεται από τον Διευθυντή Μεταφορών της ΥΜΕΠΕ και υποδεικνύεται σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί στους αρμόδιους της υπό έλεγχο Σχολής (Διευθυντής Σπουδών, Διδακτικό Προσωπικό).

2. Έργο της προαναφερόμενης επιτροπής είναι η διενέργεια ελέγχου κάθε εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής/κέντρου. Συγκεριμένα η επιτροπή ελέγχει τη διατήρηση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση λειτουργίας της Σχολής ΠΕΙ, την υλοποίηση από τη Σχολή των εγκεκριμμένων προγραμμάτων, τον έλεγχο και την καταγραφή των παρόντων και των απόντων στο παρουσιολόγιο, σε συνδυασμό με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στο εγκεκριμμένο πρόγραμμα της Σχολής την περίοδο αυτή, δηλαδή με τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του παρακάτω άρθρου 4.
Το προαναφερόμενο έργο δύναται να πραγματοποιείται οποιαδήποτε χρονική περίοδο για την οποία έχει εγκριθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση ελέγχου με τις διαπιστώσεις της και τα ονόματα των εκπαιδευομένων που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα την οποία υποβάλλει στον αρμόδιο Δ/ντη της Υ.Μ.Ε.Π.Ε. και Γεν. Δ/ντη της Περιφέρειας (Υπόδειγμα IV). Μετά τη σύνταξή της από την επιτροπή, η έκθεση υπογράφεται από τον Δ/ντη Σπουδών της Σχολής ή απουσία αυτού από τον εκάστοτε διδάσκοντα.

3. Οι σχολές/κέντρα ΠΕΙ παρέχουν στα μέλη των επιτροπών διενέργειας ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και στα πλαίσια των αναλογικών τους υποχρεώσεων, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των ελέγχων.

4. Η αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. κάθε έξι (6) μήνες διαβιβάζει σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ) του Υπουργείου, κατάσταση με τις πραγματοποιηθείσες αυτοψίες (ελέγχους), τα τυχόν ευρήματα – τις αποκλίσεις – τα προβλήματα, τα συμπεράσματα – τα σχόλια και τις τυχόν προτάσεις.

5. Το ΣΕΕΥΜΕ δύναται επιπρόσθετα, βάσει των σχετικών διατάξεων, να διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των ως άνω αναφερομένων Σχολών/Κέντρων (ΠΕΙ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Άρθρο 4
Σύνταξη και έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης
1. Οι Σχολές συντάσσουν αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο υποβάλλουν για έγκριση στις αρμόδιες Υ.Μ.Ε.Π.Ε., τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε προγράμματος κατάρτισης. Η έγκριση του προγράμματος πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τις ανωτέρω Υπηρεσίες.
Το ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα διδασκαλίας κατά μάθημα και αναφέρει για κάθε μάθημα και ώρα διδασκαλίας το διδάσκοντα καθηγητή, τον τυχόν αναπληρωτή του, τον αριθμό και το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων, καθώς και τα απαιτούμενα διαλείμματα, προκειμένου να εγκριθεί.
Η διδακτέα ύλη καταμερίζεται μεταξύ των διδασκόντων λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και την εκπαιδευτική εμπειρία και γνώση του καθενός. Τα δε διαλείμματα θα είναι τουλάχιστον 2 με ελάχιστη διάρκεια 15 λεπτών κι εντός του προγράμματος των 7 διδακτικών ωρών. Επιτρέπεται η προσθαφαίρεση εκπαιδευόμενων ακόμη και μετά την έγκριση του προγράμματος εφόσον ενημερωθεί εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο η αρμόδια ΥΜΕΠΕ, που έχει έδρα η Σχολή, το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι τις 15:00, πριν την ημερομηνία έναρξης του εγκεκριμένου προγράμματος.

2. Τροποποίηση του προγράμματος κατάρτισης του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο σε ότι αφορά το χρόνο διεξαγωγής του και ύστερα από έγκαιρη ενημέρωση και έγκριση της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε., ενώ σε περίπτωση ελλιπούς παρακολούθησης, εκ μέρους του οδηγού του εγκεκριμένου προγράμματος, πρέπει αυτός να ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες σε ένα μόνο άλλο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δεν πρέπει να απέχει από το πρώτο περισσότερο των 6 μηνών. Σε περίπτωση ελλιπούς παρακολούθησης ενότητας (στόχο σύμφωνα με το παράρτημα Ι του π.δ. 74/08) αυτή παρακολουθείται στο νέο πρόγραμμα ολόκληρη.

3. Τα ανωτέρω προγράμματα δύναται να υποβληθούν προς έγκριση, ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία στην περίπτωση αυτή χορηγείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 5
Εγγραφή στη Σχολή
1. Για την εγγραφή στη Σχολή ο οδηγός επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του, την κοινοτική άδεια οδήγησης κατηγορίας D1 ή D ή D1E ή DΕ / C1 ή C ή C1E ή CE, φωτοαντίγραφα των οποίων η Σχολή διατηρεί στο αρχείο της, συγχρόνως υποβάλλει δήλωση στην οποία αναγράφει: τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας – διαμονής του και την κατηγορία πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης που επιθυμεί να αποκτήσει ή να ανανεώσει (λεωφορείου/φορτηγού).

2. Δικαίωμα εγγραφής στη Σχολή, για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης για την απόκτηση ή την ανανέωση πιστοποιητικού, έχουν και οι αλλοδαποί οδηγοί, κάτοχοι κοινοτικής άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας. Όσον αφορά την ανανέωση πρέπει να είναι κάτοχοι ελληνικού ή κοινοτικού πιστοποιητικού.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλλουν στη Σχολή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ένωσης ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής της Ένωσης, για πολίτες της Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/07 (Α΄135) όπως αυτό ισχύει ή φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής ή της άδειας εργασίας, εφόσον είναι πολίτης τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε.

3. Η Σχολή τηρεί υποχρεωτικά ειδικό βιβλίο «Μητρώο Μαθητών», το οποίο θα είναι ραπτό κολλητό και θα θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση ΥΜΕΠΕ. Στην τελευταία σελίδα καταγράφεται ο τίτλος της Σχολής / Κέντρου Π.Ε.Ι, το είδος του βιβλίου («Μητρώο Μαθητών»), ο συνολικός αριθμός των σελίδων του, η ημερομηνία θεώρησης, η υπογραφή του υπαλλήλου και η σφραγίδα της Υπηρεσίας. Στο βιβλίο καταχωρίζονται με τη σειρά εγγραφής στη σχολή (αύξων αριθμός) τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α. Ονοματεπώνυμο
β. Πατρώνυμο
γ. Δ/νση Κατοικίας
δ. Αριθμός αδείας οδήγησης
ε. Κατηγορία πιστοποιητικού που επιθυμεί ή που κατέχει
στ. Περίοδος προγράμματος εκπαίδευσης που εντάσσεται (συμπληρώνεται μετά την έγκριση του προγράμματος από την ΥΜΕΠΕ).

Άρθρο 6
Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης
1. Οι οδηγοί που έχουν εγγραφεί στη Σχολή πρέπει να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο, με τη κατηγορία του πιστοποιητικού που επιθυμούν να αποκτήσουν – ανανεώσουν, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που έχει καταρτισθεί από τη σχολή και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

2. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης συναρτάται με το είδος του οχήματος (λεωφορείο, φορτηγό). Η ύλη του κάθε προγράμματος κατάρτισης αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 74/08 (Α΄112).

3. Η παρακολούθηση του κάθε προγράμματος κατάρτισης πραγματοποιείται στην ίδια σχολή και πρέπει να ολοκληρώνεται σε μία (1) ή δύο (2) το πολύ εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους (6) μήνες, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4, της παρούσας, στη διάρκεια των οποίων ο οδηγός πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες του αντίστοιχου εγκεκριμένου προγράμματος με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος οδηγός υποχρεούται στην εξ αρχής παρακολούθηση.»
Ο οδηγός ο οποίος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, προκειμένου να αποκτήσει ή ανανεώσει ΠΕΙ και για τις δύο κατηγορίες, υποχρεούται να ολοκληρώσει επιτυχώς το ένα, σε όλες τις θεματικές ενότητες, προκειμένου να συμμετάσχει στο άλλο για τις μη κοινές θεματικές ενότητες.

4. Κάθε σχολή τηρεί υποχρεωτικά «Παρουσιολόγιο» στο οποίο καταγράφονται πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος (ενότητα / στόχος):
α. Το μάθημα κατάρτισης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Σχολής.
β. Το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντα και κατάλληλο χώρο για να υπογράψει.
γ. Την ημερομηνία και την ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος.
δ. Τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων, με αύξοντα αριθμό και παραπλεύρως κατάλληλο χώρο όπου και υπογράφουν οι παρόντες. Οι τυχόν απόντες σημειώνονται από τον διδάσκοντα. (Υπόδειγμα ΙΙ).
Το «Παρουσιολόγιο» έχει τη μορφή βιβλίου το οποίο θα είναι ραπτό κολλητό και θα θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση ΥΜΕΠΕ. Στην τελευταία σελίδα καταγράφεται ο τίτλος της Σχολής / Κέντρου Π.Ε.Ι, το είδος του βιβλίου («Παρουσιολόγιο»), ο συνολικός αριθμός των σελίδων του, η ημερομηνία θεώρησης, η υπογραφή του υπαλλήλου και η σφραγίδα της Υπηρεσίας. Το «Παρουσιολόγιο» αρχειοθετείται και φυλάσσεται με ευθύνη της Σχολής, τουλάχιστον για μία πενταετία (5 έτη).
Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος:
• δεν παρουσιασθεί,
• διακόψει οποιαδήποτε στιγμή την παρακολούθηση του εγκεκριμένου προγράμματος,
• προσέλθει σε επόμενη θεματική ενότητα, ενώ έχει δηλωθεί απών στην προηγούμενη,
η Σχολή οφείλει να ενημερώσει άμεσα (όχι πέραν των 5 λεπτών) με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) ή fax για την απουσία / παρουσία του, την αρμόδια ΥΜΕΠΕ που ενέκρινε το πρόγραμμα.

Άρθρο 7
Παραστατικά παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης
1. α) Οι Σχολές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, εγγράφουν σε καταστάσεις τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας, αριθμός και κατηγορία άδειας οδήγησης, την υπηρεσία που το εξέδωσε και την ημερομηνία λήξης του, την ταχυδρομική διεύθυνση, ώρες φοίτησης, περίοδο φοίτησης και υπογραφή του υποψηφίου). Οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, ανά κατηγορία πιστοποιητικού (λεωφορείων, φορτηγών), ξεχωριστά για αρχική χορήγηση και ανανέωση.

β) Οι οδηγοί που δεν ολοκληρώσουν την απαιτούμενη και προγραμματισμένη εκπαίδευση του εγκεκριμμένου προγράμματος εγγράφονται σε διαφορετική κατάσταση και δίπλα τα μαθήματα που δεν παρακολούθησαν. Οι οδηγοί αυτοί πρέπει να ολοκληρώσουν όλο το κύκλο της εκπαίδευσή τους σε ένα άλλο μόνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αρχικής συμμετοχής στο πρόγραμμα της επαγγελματικής κατάρτισης που συμμετέχουν, σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται στην αντίστοιχη αρχική επανεκπαίδευση. Η κατάσταση αυτή φυλάσσεται στο αρχείο της σχολής για μία τουλάχιστον διετία.

2. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1(α), υποβάλλονται στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε., που έχει έδρα η σχολή και στις αρμόδιες Υ.Μ.Ε.Π.Ε. που έχει την μόνιμη κατοικία ο εκπαιδευόμενος οδηγός κατά περίπτωση. Όλες οι σελίδες είναι υπογεγραμμένες από τον Δ/ντη Σπουδών, ο οποίος στην τελευταία σελίδα δηλώνει ότι:
«Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τους οδηγούς που παρακολούθησαν Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Σχολή ………….. της οποίας είμαι Διευθυντής Σπουδών. Οι υπόψη οδηγοί πληρούν τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις και τους χορηγήθηκε με το πέρας της τελευταίας ημέρας της κατάρτισης, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, προκειμένου να εφοδιασθούν από την αρμόδια υπηρεσία το σχετικό Π.Ε.Ι.» (Υπόδειγμα ΙΙΙ). Μαζί με την παραπάνω κατάσταση υποβάλλεται και φωτοτυπία του εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην Υ.Μ.Ε.Π.Ε. που έχει μόνιμη κατοικία ο οδηγός για τις περιπτώσεις που το πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιήθηκε σε διαφορετική Υ.Μ.Ε.Π.Ε.

3. Οι οδηγοί υποβάλλουν στην Υ.Μ.Ε.Π.Ε. της μόνιμης κατοικίας τους, την βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαζί με την σχετική αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να εφοδιασθεί με το ΠΕΙ πενταετούς ισχύος από την ημερομηνία χορήγησης της προαναφερθείσας βεβαίωσης. Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της ισχύος της πενταετίας, σε αντίθετη περίπτωση ο οδηγός ακολουθεί την νέα εκπαίδευση περιοδικής κατάρτισης. Σε περίπτωση υποβολής βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης σε Υ.Μ.Ε.Π.Ε. διαφορετική της έδρας της Σχολής η πρώτη δύναται να ζητήσει από τον οδηγό την υποβολή παραστατικών στοιχείων (όπως εκτυπωμένο έντυπο ταχογράφου / δήλωση του φορέα που εργάζεται πως δεν απασχολούνταν τις ώρες τις εκπαίδευσης / φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας) από τα οποία να προκύπτει πως τις ώρες του εγκεκριμένου προγράμματος ο οδηγός βρίσκονταν εκτός εργασίας ή ήταν άνεργος.

4. Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις η υπηρεσία προωθεί άμεσα τη σήμανση στην άδεια οδήγησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του π.δ. 74/08 και των υ.α. 72048/9666/08/9-2-2009 (Β΄ 216) και 49522/6046/17-9-2009 (Β΄2024) όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Άρθρο 8
Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
Κύριος σκοπός της κατάρτισης είναι να καταστήσει τους οδηγούς ενήμερους για το κανονιστικό πλαίσιο μεταφορών, για τους κινδύνους που υπάρχουν κατά τη μεταφορά των επιβατών / εμπορευμάτων και να τους δώσει τις βασικές απαραίτητες πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να συμβεί κάποιο ατύχημα, να είναι ικανοί να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια, την ασφάλεια τρίτων προσώπων καθώς επίσης και για το περιβάλλον.
Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανάλογα με το είδος του οχήματος ή την κατηγορία άδειας οδήγησης (Λεωφορείο ή D1, D, D1E, DE – Φορτηγό ή C1, C, C1Ε, CΕ) διακρίνονται ως ακολούθως:

1. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για μεταφορά επιβατών (ΠΕΙ Λεωφορείων) διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών που περιλαμβάνουν:
α. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης πριν την 10η Σεπτεμβρίου 2008
(πρώτη εκπαίδευση).
β. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2008 (περιοδική εκπαίδευση), οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι ΠΕΙ.

2. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για μεταφορά εμπορευμάτων (ΠΕΙ Φορτηγών) διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών που περιλαμβάνουν:
α. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης πριν την 10η Σεπτεμβρίου 2009
(πρώτη εκπαίδευση).
β. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2009
(περιοδική εκπαίδευση), οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι ΠΕΙ.

3. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ Λεωφορείων και ΠΕΙ Φορτηγών) που περιλαμβάνουν:
α. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης λεωφορείου και φορτηγού πριν την 10η Σεπτεμβρίου 2008 και την 10η Σεπτεμβρίου 2009 αντίστοιχα (πρώτη εκπαίδευση).
β. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης λεωφορείου και φορτηγού μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2008 και την 10η Σεπτεμβρίου 2009 αντίστοιχα (περιοδική εκπαίδευση), οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι ΠΕΙ.
γ. Πρόγραμμα κατάρτισης συνδυασμού των ανωτέρω (α) και (β) περιπτώσεων.
Για τα προγράμματα αυτά, η διάρκεια των κοινών μαθημάτων των 2 κατηγοριών (λεωφορείου και φορτηγού) είναι κατ’ ελάχιστο 28 ώρες και επιπλέον 7 ώρες τουλάχιστον για την κατάρτιση μεταφοράς επιβατών και 7 ώρες τουλάχιστον για την κατάρτιση μεταφοράς εμπορευμάτων. Επομένως η συνολική διάρκεια του κάθε προγράμματος δε μπορεί να είναι μικρότερη των 42 ωρών.

4. Στα ανωτέρω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα κοινά μαθήματα της κατάρτισης διδάσκονται μία φορά και προσμετρώνται στο σύνολο των μαθημάτων και για τα 2 είδη πιστοποιητικών (επιβατών και εμπορευμάτων) με τον περιορισμό ότι αυτά πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται εντός 6 μηνών και πως οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν τα κοινά μαθήματα δεν έχουν μεταβληθεί σε αυτό το διάστημα. Σε περίπτωση που παρέλθουν 6 μήνες από την πρώτη κατάρτιση μέχρι τη δεύτερη χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τελευταία, ο υποψήφιος υποχρεούται στην παρακολούθηση νέας περιοδικής κατάρτισης 35 ωρών για την κατηγορία που δεν έχει ολοκληρωθεί.

5. Επαναληπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα (περιοδική κατάρτιση) διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (πενταετία) και έχουν σκοπό να ενημερώνουν τους οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών / εμπορευμάτων, για τα νεώτερα δεδομένα που υπάρχουν αναφορικά με τις μεταφορές αυτές. Καλύπτει νέες τεχνικές, νομικά θέματα και τις νεώτερες εξελίξεις σχετικά με τις μεταφορές, την οδήγηση και τα οχήματα γενικά. Στον οδηγό που παρακολούθησε επιτυχώς τα αντίστοιχα επαναληπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα μετά την ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού του, θα του χορηγείται νέο ΠΕΙ με ημερομηνία έναρξης την τελευταία ημερομηνία του εγκεκριμμένου προγράμματος εκπαίδευσης που παρακολούθησε, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία της βεβαίωσης παρακολούθησης της σχολής.

6. Ο αριθμός ωρών διδασκαλίας κατά τη διάρκεια μίας ημέρας είναι επτά (7) διδακτικές ώρες ενώ η διδακτική ώρα είναι 45 λεπτά. Τα εγκεκριμένα προγράμματα πραγματοποιούνται από τις 07:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. πλην των επίσημων αργιών.

Άρθρο 9
Διδακτέα ύλη προγραμμάτων κατάρτισης
Η διδακτέα ύλη των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα θέματα που αναφέρονται στο Τμήμα 1, Παράρτημα Ι, του π.δ. 74/08 και θα είναι προσαρμοσμένη με τις νέες εξελίξεις σχετικές με τεχνικά και νομικά θέματα και θέματα σχετικά με τις μεταφορές Επιβατών ή Εμπορευμάτων αντίστοιχα, με σκοπό την ενημέρωση του οδηγού. Επιπρόσθετα η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει και πρακτικές ασκήσεις που λαμβάνουν χώρα σε συνδυασμό με τη θεωρητική εκπαίδευση και καλύπτουν κατ΄ελάχιστον τις πρώτες βοήθειες, την καταπολέμηση φωτιάς και τι πρέπει να γίνεται σε περίπτωση απρόοπτου συμβάντος ή ατυχήματος (π.χ. πρόσδεση – ακινητοποίηση κατάγματος, τεχνητές αναπνοές, χρήση αντιασφυξιογόνου μάσκας, χρήση πυροσβεστήρα κ.λ.π.). Η πραγματοποίηση των πρακτικών ασκήσεων δύναται να πραγματοποιείται και σε χώρους πέραν της εγκεκριμένης Σχολής πλην όμως απαιτείται η γνωστοποίηση και έγκρισή τους από την αρμόδια Υπηρεσία κατά την υποβολή του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 10
Κυρώσεις του οδηγού, του Δ/ντη Σπουδών και της σχολής εκπαίδευσης
1. Οδηγός ο οποίος κατέχει ή κάνει χρήση πλαστής ή παραποιημένης ή με ψευδές περιεχόμενο βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης (Υπόδειγμα ΙΙΙ) έχει κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 11 του π.δ. 74/08.

2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στην περιοχή της περιφερείας του οποίου έχει έδρα η Σχολή/Κέντρο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε., απαγορεύεται για έξι (6) μήνες η δυνατότητα λειτουργίας σχολής ΠΕΙ, αλλά και της σχολής Σ.Ε.ΚΑ.Μ., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. κατά περίπτωση και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του π.δ. 74/08 εφόσον εκδίδει με ψευδές περιεχόμενο βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης (Υπόδειγμα ΙΙΙ). Πέραν των ανωτέρω και ο εκδίδων την προαναφερθείσα βεβαίωση (Δ/ντης Σπουδών) υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του π.δ. 74/08.

3. Η απόφαση απαγόρευσης της λειτουργίας της Σχολής/Κέντρου και οι ποινικές κυρώσεις του Δ/ντη Σπουδών κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τις σχετικές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και στο ΣΕΕΥΜΕ.

4. Με απόφαση του ιδίου οργάνου που εξέδωσε την βεβαίωση αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας και ενέκρινε τα προγράμματα της Σχολής/ Κέντρου, ανακαλείται ή αναστέλλεται η λειτουργία της Σχολής/ Κέντρου ΠΕΙ ή του εγκεκριμένου προγράμματος όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι έγκρισης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.3., του τμήματος 4, του παραρτήματος Ι, του π.δ. 74/08.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Γενικές Διατάξεις
1. Ο Διευθυντής Σπουδών, παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών (νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες ΕΕ και σχέδια οδηγιών, στατιστικά στοιχεία, εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας, ασφάλειας, αντιμετώπισης κινδύνων κλπ). Για τη νομοθεσία και τις εξελίξεις στον τομέα των ανωτέρω τηρούνται λεπτομερείς καταγραφές σε βιβλίο της Σχολής με παραπομπή σε αρχειοθετημένα αντίστοιχα πλήρη κείμενα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) διαθέσιμα στο διδακτικό προσωπικό και στους ελεγκτικούς φορείς. Με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών όλο το διδακτικό προσωπικό της Σχολής ενημερώνεται για τις εξελίξεις και επικαιροποιείται η διδακτέα ύλη για τη μεταφορά της νέας γνώσης στους οδηγούς.

2. Προκειμένου να καταχωρηθεί ο κωδικός «95» στην άδεια οδήγησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την φωτογραφία του, το δείγμα της υπογραφής του και το παράβολο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) όπως ισχύουν, για την χορήγησή της.

3. α. Οι βεβαιώσεις αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. οι οποίες εκδόθηκαν με την υπουργική απόφαση 33243/4894/ 20-07-2012 (Β’ 2250) εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Οι βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης οι οποίες εκδόθηκαν με την ανωτέρω υπουργική απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν έως την αναγραφή στην άδεια οδήγησης του κωδικού «95» κι όχι πέραν των πέντε (5) ετών, από την δημοσίευση της παρούσας.
γ. Οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει κάποια ενότητα του προγράμματος κατάρτισης σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 33243/4894/ 20-07-2012 (Β΄ 2250) εντάσσονται στην παράγραφο 1.β του άρθρου 7 της παρούσας (ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων εντός έξι μηνών).

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις
Η υπουργική απόφαση 33243/4894/ 20-07-2012 (Β’ 2250) «Καθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) όπως ισχύει», καταργείται.

Άρθρο 13
Υποδείγματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα υποδείγματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 14
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 8 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ