Αλλαγές στις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Αλλαγές στις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων
Αριθμ. Οικ. Α 26380/1145 –
Τροποποίηση της 19800/1982 (Β 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων», όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται η παρ. Γ του Κεφαλαίου Ι της αριθμ. 19800/82 (Β ́ 455) υπουργική απόφαση ως εξής:

«Γ. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πινακίδων για τη δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (ΔΟΚ).

1. Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο (2) πινακίδες (οπίσθια και εμπρόσθια), ενώ για κάθε μοτοσικλέτα μία (1) πινακίδα του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

2. Η αρίθμηση των πινακίδων για τα αυτοκίνητα δοκιμαστικής κυκλοφορίας γίνεται με τον συνδυασμό των γραμμάτων ΔΟΚ, παύλα (-) και ενός αριθμού από 1000 έως 99999, ενώ για τις μοτοσικλέτες με τον συνδυασμό των γραμμάτων ΔΟΚ, παύλα (-) και ενός τριψήφιου αριθμού από 001 έως 999.

3. Οι πινακίδες αυτοκινήτων (μία εμπρόσθια και μία οπίσθια) είναι εξωτερικών διαστάσεων 520 Χ 110 χιλιοστών, ενώ η πινακίδα μοτοσικλέτας (οπίσθια) 223 Χ 160 χιλιοστών με την επιφάνεια της να χωρίζεται με κάθετη νεύρωση σε δύο άνισα τμήματα εκ των οποίων το μικρότερο (μήκους 36 χιλ.) αριστερά, έχουν αργυρόλευκου χρώματος αντανακλαστικό πεδίο, με μαύρα ανάγλυφα τα γράμματα, τους αριθμούς, τη σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και τις λοιπές ενδείξεις. Στο επάνω μέρος του χώρου της παύλας υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Υ.Μ.». Στο κάτω μέρος του ίδιου χώρου της παύλας είναι γραμμένα τα στοιχεία «Ε» για τα επιβατικά ή «ΦΛ» για τα φορτηγά και λεωφορεία ή «Μ» για τις μοτοσικλέτες.

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της μεταλλικής κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας, του αντανακλαστικού υλικού, οι διαστάσεις των γραμμάτων, αριθμών, της ανάγλυφης σφραγίδας του Κράτους με το εθνόσημο είναι ίδιες με των κοινών πινακίδων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης).».

2. Η παρ. Δ του Κεφαλαίου 1 της αριθμ. 19800/82 (Β ́ 455) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α. Για κάθε αυτοκίνητο Κρατικής Υπηρεσίας προβλέπονται δύο (2) πινακίδες (οπίσθια και εμπρόσθια), ενώ για κάθε μοτοσικλέτα μία (1) πινακίδα του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

β. Η αρίθμηση των πινακίδων για τα αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών γίνεται με τον συνδυασμό των γραμμάτων ΚΚ, παύλα (-) και ενός τετραψήφιου αριθμού από 1000 έως 9999, ενώ για τις μοτοσικλέτες με τον συνδυασμό των γραμμάτων ΚΚ και ενός τριψήφιου αριθμού από 001 έως 999.

γ. Οι πινακίδες αυτοκινήτων (μία εμπρόσθια και μία οπίσθια) είναι εξωτερικών διαστάσεων 520 Χ 110 χιλιοστών, ενώ η πινακίδα μοτοσικλέτας (οπίσθια) 200 Χ 200 χιλιοστών, έχουν πορτοκαλί χρώματος αντανακλαστικό πεδίο, με μαύρα ανάγλυφα τα γράμματα, τους αριθμούς, τη σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και τις λοιπές ενδείξεις. Στο αριστερό μέρος υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με  το εθνόσημο και με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Υ.Μ.».

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της μεταλλικής κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών των Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΚ), του αντανακλαστικού υλικού, οι διαστάσεις των γραμμάτων, αριθμών, της ανάγλυφης σφραγίδας του Κράτους με το εθνόσημο είναι ίδιες  με των κοινών πινακίδων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης), πλην του χρωματισμού αυτών.»

3. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του Κεφαλαίου II της αριθμ. 19800/82 (Β ́ 455) υπουργικής απόφασης ως εξής:

«4. Διακίνηση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.
Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραλαβής των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας από την αρμόδια Επιτροπή κατά τα οριζόμενα της παραγρ. IB της παρούσας καθώς και των οικείων διατάξεων περί των Δημόσιων Συμβάσεων έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως κάθε φορά ισχύουν, οι κρατικές πινακίδες διακινούνται ως εξής:

α. Οι κοινές πινακίδες αυτοκινήτων (ιδιωτικής χρήσης) και μοτοσικλετών παραδίδονται από το εργοστάσιο κατασκευής στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με την κατανομή ποσότητας στην οποία προβαίνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη φύλαξη όλων των πινακίδων οχημάτων και για την, τυχόν, διακίνηση τους κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι πινακίδες παραλαμβάνονται από υπάλληλο που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, ο οποίος εκδίδει σχετική βεβαίωση εισαγωγής των πινακίδων στην Αποθήκη όπου αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά στοιχεία αρίθμησης των παραλαμβανομένων πινακίδων. Οι βεβαιώσεις εισαγωγής πινακίδων στην Αποθήκη φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο.

Σε περίπτωση περιορισμένου αποθέματος των κοινών πινακίδων της παρούσας περίπτωσης και για την αποφυγή του ενδεχόμενου εξάντλησης αυτού, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ενημερώνουν σχετικώς την οικεία Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας προκειμένου η τελευταία, συνεκτιμώντας τις ανάγκες και το διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή απόθεμα πινακίδων εκάστης Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων αρμοδιότητας της, καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο στοιχείο, να διερευνήσει τη δυνατότητα αναδιάθεσης του αποθέματος και να εγκρίνει την αποστολή ποσότητας πινακίδων σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμοδιότητας της κοινοποιώντας τη σχετική ενέργεια στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι εν λόγω αποστολές των πινακίδων γίνονται απαραίτητα με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα των πινακίδων που παραδίδονται, υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και αποστέλλεται εις διπλούν στην Υπηρεσία προορισμού των πινακίδων η οποία επιστρέφει το ένα αντίγραφο, κατόπιν υπογραφής του, στην Υπηρεσία προέλευσης/ αποστολής των πινακίδων.

β. Οι κοινές πινακίδες αυτοκινήτων (δημοσίας χρήσης), οι πινακίδες ρυμουλκούμενων οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, κρατικών αυτοκινήτων και επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή και ατελώς παραδίδονται από το εργοστάσιο κατασκευής στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία είναι αρμόδια για τη φύλαξη όλων των πινακίδων οχημάτων και για τη διακίνηση τους κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι πινακίδες παραλαμβάνονται από υπάλληλο που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, ο οποίος εκδίδει σχετική βεβαίωση εισαγωγής των πινακίδων στην Αποθήκη όπου αναγράφεται αναλυτικά  η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά στοιχεία αρίθμησης των παραλαμβανομένων πινακίδων. Οι βεβαιώσεις εισαγωγής πινακίδων στην Αποθήκη φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο.

Οι πινακίδες που παραλαμβάνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο διατίθενται στη συνέχεια στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος προς τη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου η οποία, εν συνεχεία, αποστέλλει τη ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα για την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων. Η αποστολή  των πινακίδων στις διάφορες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών γίνεται απαραίτητα με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα των πινακίδων που παραδίδονται κατά κατηγορία και αύξοντα αριθμό κυκλοφορίας. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και αποστέλλεται σε δύο αντίγραφα στην Υπηρεσία προορισμού των πινακίδων, η οποία μετά την υπογραφή τούτου, επιστρέφει το ένα αντίγραφο  στην Υπηρεσία αποστολής των πινακίδων (Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).»
4. Τροποποιείται, σε ό,τι αφορά τις μοτοσικλέτες και τις αναφερόμενες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, το περιεχόμενο του πίνακα κατανομής των συνδυασμών ανά τρία (3) των δεκατεσσάρων (14) γραμμάτων του Παραρτήματος της αριθμ. 19800/1982 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής: