Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Πλήρωση πέντε (5) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και δύο (2) θέσεων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) του Τμήματος Ναυτικών Σπουδών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), ως ακολούθως:
Τομέας Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών

Μία (1) θέση μέλους ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία».

Τομέας Μαθηματικών

-Μία (1) θέση μέλους ΕΕΔΙΠ κλάδου IΙ με γνωστικό αντικείμενο «Ανώτερα Μαθηματικά».

-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Ανώτερα Μαθηματικά (Υπολογιστικά Μαθηματικά και οι εφαρμογές τους)».

Τομέας Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Γλώσσες Προγραμματισμού, Τεχνητή Νοημοσύνη)».

Τομέας Φυσικών Επιστημών

-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική (Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Φυσικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής με έμφαση στις Ναυτικές και Αμυντικές Τεχνολογίες)».

-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική».

Τομέας Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας

-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Ναυπηγία».
Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΝΔ ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Κοσμητεία, Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο – 18539, Πειραιάς.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι επιθυμούντες να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν στην Κοσμητεία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

 

Το κείμενο της προκήρυξης