Σε λειτουργία η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

Σε λειτουργία η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

 

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) παρέχει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης/ υπογραφής. Η ηλεκτρονική υπογραφή που παράγεται από πιστοποιητικό αποθηκευμένο σε Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ), η εγκεκριμένη δηλαδή ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με το Ν.4727/2020, αρ. 50 (ΦΕΚ 184/Α΄/2020), επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

https://aped.gov.gr/
 

Αριθμ. 245 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 43/12.01.2022
Έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), του άρθρου 58 του νόμου 4727/2020 (Α’ 184).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αριθμ. 243 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 43/12.01.2022
Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Πιστοποίησης της ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΠΕΔ, του άρθρου 58 του ν. 4727/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 164 του ν. 4808/2021, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών εμπιστοσύνης από την ΑΠΕΔ, στη δομή της οποίας περιλαμβάνονται η Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης (ΠΑΠ), οι Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης (ΥπΑΠ), οι Αρχές Εγγραφής και τα Εντεταλμένα Γραφεία, προς το σκοπό της εν γένει παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού της ΑΠΕΔ, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κεφάλαια του παρόντος. Η ΑΠΕΔ είναι αρμόδια για την έκδοση και διαχείριση πιστοποιητικών για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Ο Κανονισμός Πιστοποίησης καθορίζει την Πολιτική Πιστοποιητικού της ΑΠΕΔ (Ενότητα Α), τη Δήλωση Πρακτικής των Υποκείμενων Αρχών Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ (Ενότητα Β), εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή Εγκεκριμένων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης σύμφωνα με την Πολιτική Πιστοποιητικού της ΑΠΕΔ και επιπλέον καθορίζει την Πολιτική Πιστοποιητικού και τη Δήλωση Πρακτικής της (Υποκείμενης) Αρχής Χρονοσφραγίδας (Ενότητα Γ).

Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης της ΑΠΕΔ αποτελούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις, με τα οποία:

α) καθίσταται δυνατή η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τον κάτοχο αυτού και

β) ταυτοποιείται ο κάτοχος του πιστοποιητικού μέσω της επιβεβαίωσης του ονόματος ή του ψευδωνύμου του.

Το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ορίζονται στον Κανονισμό eIDAS και τα Παραρτήματα αυτού, ενώ η ισχύς του πιστοποιητικού άρχεται από την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω σε αυτό και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την καταχώριση των δεδομένων του κατόχου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του άρθρου 57 του ν. 4727/2020, στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

 
Τέλος, η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει:

α) με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται πάνω σε αυτό, ή

β) κατόπιν ανάκλησης του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 55 του ιδίου νόμου.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει το αντικείμενο της παρούσας με διαφορετικό τρόπο.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.