Στο ΚΕΑΟ η είσπραξη οφειλών ασφαλιστικών εισφορών δημοσιογράφων

Στο ΚΕΑΟ η είσπραξη οφειλών ασφαλιστικών εισφορών δημοσιογράφων

Ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η είσπραξη των απαιτήσεων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)Αριθμ: 40860/3387 ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3933/10.09.2018
Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) της είσπραξης των απαιτήσεων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η είσπραξη των απαιτήσεων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π), σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων αυτών από πρόσθετα τέλη ή/και τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α ΄90).

2. Για την είσπραξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής, τα στοιχεία της οποίας ορίζονται στην αριθ. Φ.80000/οικ. 23795/791/5.8.2013 (Β 2124) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών» σε συνδυασμό με το αρθ. 31 της υπ΄ αρ. Φ.20155/25187/Δ16.624/252018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ» (Β΄1582).

3. Η διαδικασία είσπραξης, ενημέρωσης, ηλεκτρονικής διαχείρισης κ.λ.π. των απαιτήσεων της παραγράφου 1 ,εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, γίνεται σύμφωνα με την αριθ. Φ.80000/ οικ.25379/312/29.8.2013 (Β΄ 2699) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με τις εξής επισημάνσεις:

α) η διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής από τον ΕΔΟΕΑΠ προς το ΚΕΑΟ γίνεται εντός των προθεσμιών που προβλέπει η αρ. αριθ.Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 (Β 2699) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από την οριστικοποίηση του τίτλου που προβλέπεται από την παρ. 4 του αρθ. 31 της Φ.20155/25187/Δ16.624/252018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π» (Β΄1582).

β) κατά τον διαχωρισμό των οφειλών του Ε. .Ο.Ε.Α.Π και τον προσδιορισμό των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ λαμβάνονται υπόψιν και τα κριτήρια που προτείνει το Δ.Σ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π στο Κ.Ε.Α.Ο.

4. Τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης είναι αυτά που καθορίζονται και εφαρμόζονται από το Κ.Ε.Α.Ο. σε εφαρμογή των διατάξεων της περ. vii του κεφ 2.3 της παρ. Γ του αρ.3 του ν. 4336/2015 (Α΄94).

5. Τα κριτήρια για τον διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς ορίζονται στο άρθρο 108 του ν. 4387/2016 (Α΄85) και την υπ’ αριθμ. Φ.80000/32195/364/8112013 (Β΄2935) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας .

6. Για τη διασταύρωση των στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α΄170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4488/2017(Α΄137).

7. Η απόδοση στον ΕΔΟΕΑΠ των εισπράξεων των απαιτήσεων του από το Κ.Ε.Α.Ο διενεργείται κάθε μήνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΚΕΑΟ (Φ.10021/7131/374/2632015 (Β΄530).

8. Η αποζημίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την ανάληψη είσπραξης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας υπολογίζεται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, με αναλογική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 101 του νόμου 4172/2013 (Α΄167).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως