Στρατιωτικοί που υπηρετούν στην Κύπρο. Αποζημίωση

Αριθμ. 2/80054/ΔΕΠ – ΦΕΚ B 3391 – 17.12.2014

Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός Μηνιαίας Αποζημίωσης
Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση εξωτερικού των υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών, σε ποσοστό επί του καταβαλλόμενου κάθε φορά μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή στον προϊστάμενο πρεσβείας στην Λευκωσία, ανάλογα με το διοικητικό βαθμό

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ Αριθμ. 2/80054/ΔΕΠ – ΦΕΚ B 3391