Στρατολογία. Θέματα στρατευσίμων.

Αριθ. Φ. 429.1/14/351184/Σ. 1204 – ΦΕΚ Β 1842 – 29.07.2013
Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4 Ιαν 06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18 Ιαν 06, τ.Β΄).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ.Α΄).
β. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ.Α΄).
γ. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ.Α΄).
δ. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ.Α΄).
ε. Τις διατάξεις της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄)
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005(ΦΕΚ Α/98).
ζ. Αριθ. Υ304/1 Ιουλ 2013 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ 1635/2 Ιουλ 2013, τ.Β΄).
η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
θ. Την από 16 Ιουλ 2013 σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταγραφή και στρατολογική παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση
Το άρθρο 2 της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταγραφή των αρρένων Ελλήνων για τη δημιουργία των Μηχανογραφικών Αρχείων Κλάσης γίνεται από τις στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τα καθοριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Διοικήσεων Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ) και των Στρα-τολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) και σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν περί Μητρώων Αρρένων και Ιθαγένειας. Τα Μηχανογραφικά Αρχεία Κλάσης καταρτίζονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους που οι στρατεύσιμοι της κλάσης διανύουν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.»

Άρθρο 2
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας – Κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 της Φ.429.1/ 5/150045/Σ.11/4-1-06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία αυτοί υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας λήξης ή διακοπής την νόμιμης παραμονής τους έξω απ’ αυτές. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία ή μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που καθορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 19 του Ν. 3421/05, επιστρέφονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες στους ενδιαφερομένους με αιτιολογημένη πράξη. Επίσης, επιστρέφονται αιτιολογημένα οι αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 3421/05, που υποβάλλονται για δεύτερη φορά μετά από προηγούμενη απόρριψη ομοίου αιτήματος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καθώς και όταν από τον έλεγχό των δικαιολογητικών προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄) καταργείται.

Άρθρο 3
Γενικές Διατάξεις επί των Ευεργετημάτων
Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 της Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/4-1-06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η αίτηση διακοπής αναβολής κατάταξης, που υποβάλλεται από όσους έκαναν χρήση της αναβολής κατάταξης, είναι δυνατό να ανακληθεί εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της. Η ανάκληση είναι δυνατόν να γίνει και μεταγενέστερα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν την προσδιοριζόμενη ημερομηνία για κατάταξη, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ανεξάρτητοι από τη θέληση του αιτούντος και έλαβαν χώρα μεταγενέστερα από την κατάθεση της αίτησης διακοπής της αναβολής. Για την εκτίμηση των λόγων αυτών, υποβάλλονται αίτηση και σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, η οποία τα διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών. Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα που προσδιορίζεται η κατάταξη, επιστρέφει την αλληλογραφία στη Στρατολογική Υπηρεσία, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της και στους ενδιαφερόμενους. Το δικαίωμα ανάκλησης διακοπής αναβολής ασκείται μία μόνο φορά.»

Άρθρο 4
Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 της Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/4-1-06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με ονομαστική διαταγή της Διευθύνσεως Στρατολογικού του κάθε Κλάδου είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ένταξη στρατευσίμων στην προηγούμενη ΕΣΣΟ από αυτήν που υποχρεούνται για κατάταξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, η οποία ενημερώνει την ηλε-κτρονική στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου. Οι αλληλογραφίες δεν υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Στρατολογικού των Κλάδων, αλλά τίθενται στο αρχείο των Στρατολογικών Υπηρεσιών. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Κλάδου αποφασίζει ανάλογα με τις δυνατότητες στρατωνισμού που έχουν τα Κέντρα ή οι Μονάδες Κατάταξης και καταχωρεί τη σχετική μεταβολή στην ηλεκτρονική στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου.»

Άρθρο 5
Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων για λόγους υγείας
Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 της Φ.429.1/ 5/150045/Σ.11/4-1-06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ανυπότακτοι προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3421/2005, πρέπει πρώτα να έχουν λάβει σχετικό Σημείωμα Κατάταξης. Επιπρόσθετα, για την υπαγωγή στην υποπαράγραφο γ της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου, πρέπει να έχουν διακόψει την ανυποταξία τους.»

Άρθρο 6
Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων καλυμάτων
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 της Φ.429.1/ 5/150045/Σ.11/4-1-06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄) καταργείται.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 της Φ.429.1/ 5/150045/Σ.11/4-1-06/απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄) αναριθμείται σε 4.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Αριθ. Φ. 446/2/351183/Σ 1203 – ΦΕΚ Β 1842 – 29.07.2013
Τροποποίηση της Φ. 429.1/46/158169/Σ.1931/19 Δεκ 05/απόφασης ΥΦΕΘΑ «Άδειες Απουσίας» (ΦΕΚ 1813/22-12-05, τ.Β).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ.Α΄).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005(ΦΕΚ Α/98).
γ. Αριθ. Υ304/1 Ιουλ 2013 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ 1635/2 Ιουλ 2013, τ.Β΄).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ε. Την από 16 Ιουλ 2013, σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Άδειες Απουσίας
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 της Φ. 429.1/ 46/158169/Σ.1931/19 Δεκ 05/ απόφασης ΥΦΕΘΑ «Άδειες Απουσίας» (ΦΕΚ 1813/22-12-05, τ.Β΄) τροποποιούνται ως εξής:
«1. Χορηγείται τιμητική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες, χωριστά για κάθε διακεκριμένη πράξη των υπηρετούντων, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια. Ο συνολικός χρόνος της τιμητικής άδειας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες.»
«2. Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός της αιμοδοτικής, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μέχρι δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κάθε φορά. Η τιμητική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων.»

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις
Τιμητική άδεια που χορηγήθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις που τροποποιούνται με την παρούσα, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ