Άδειες του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Αριθμ. Φ. 400/ 4/ 491450/Σ. 371 – ΦΕΚ Τεύχος Β 219/31.01.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-8-2016 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β 2808).

Αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ4753 – ΦΕΚ B 2808 – 06.09.2016
Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Σχετικά:
Το άρθρο 13 του Ν. 4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Α ́ 10)