Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την έκδοση νέας ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.Σας ενημερώνουμε ότι στις 26-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) δημοσιεύθηκε η αρ. 50025 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», με ΑΔΑ: 6ΛΩΑ465ΧΘ7-Ρ37.

Η νέα Κ.Υ.Α. αντικαθιστά την προηγούμενη Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β’ 1449), και κάθε άλλη σχετική τροποποίηση της, εισάγει νέες διατάξεις και τροποποιεί παλαιότερες, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και ορθότερη παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Επισημαίνεται ότι η ισχύς της εν λόγω Κ.Υ.Α. άρχεται από τη δημοσίευσή της ενώ εξαιρούνται οι υφιστάμενες συμβάσεις που ήδη εκτελούνται και οι εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 61 και 120 του ν.4412/2016.

Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται συνοπτικά ως κάτωθι:

1) Δικαιούμενοι μαθητές δωρεάν μεταφοράς

– Στους μαθητές που δικαιούνται δωρεάν μεταφορά προστέθηκαν τα νήπια β’ προσχολικής ηλικίας (προνήπια) όπου η μεταφορά τους, όπως και των υπολοίπων μαθητών κατ’ ελάχιστον μέχρι και την Β’ Δημοτικού, θα γίνεται μόνο με δημόσια σύμβαση.

– Στα μισθωμένα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστον μέχρι και την Β’ Δημοτικού, η ύπαρξη συνοδού είναι υποχρεωτική.

– Oι σχολές ΕΠΑΣ καταργήθηκαν και αφαιρέθηκε η αναφορά σε αυτές στην εν λόγω ΚΥΑ.

– Οι μαθητές θα μπορούν να εγγράφονται σε σχολική μονάδα εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής τους κατανομής, ύστερα από εξαιρετικά σοβαρούς εκπαιδευτικούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

– Μαθητές, οι οποίοι εγγράφονται σε πολυθέσια σχολεία, ενώ χωροταξικά ανήκουν σε ολιγοθέσια σχολεία, εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς.

– Μαθητές της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται δωρεάν μεταφορά για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ, ενώ οι μαθητές της Β’ και της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφορά για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ που διαθέτει τον τομέα ή την ειδικότητα της επιλογής τους.

– Για τους μαθητές που φοιτούν στα καλλιτεχνικά σχολεία και στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τίθενται πλέον οι χιλιομετρικοί περιορισμοί που ισχύουν γενικά για όλους τους μαθητές. Επισημαίνεται ότι στην παλαιά Κ.Υ.Α. οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία μεταφέρονταν χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς.

– Για τους μαθητές που φοιτούν στα μουσικά σχολεία και δεν μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα τίθεται χιλιομετρικός περιορισμός (1.500 μέτρα) για το δικαίωμα της δωρεάν μεταφοράς τους. Οι μαθητές που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα μεταφέρονται δωρεάν χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς και υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει τη μεταφορά βαρέων και ογκωδών μουσικών οργάνων.

– Προστίθεται, πλέον στην Κ.Υ.Α., κατώτατο όριο τα 1.200 μέτρα και ανώτατο τα 25.000 μέτρα της σχολικής μονάδας προς το κολυμβητήριο, για την πραγματοποίηση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών μόνο της Γ’ τάξης Δημοτικού για το μάθημα της κολύμβησης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση του προγραμματισμένου κόστους, δίνεται η δυνατότητα για δωρεάν μεταφορά των εν λόγω μαθητών για αποστάσεις από 600-1200 μέτρα, σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της μετακίνησης και την προστασία της υγείας των μαθητών.

2)Διαδικασία μεταφοράς μαθητών

– Η διαδικασία της δωρεάν μεταφοράς μαθητών οργανώνεται με τους κατά σειρά προτεραιότητας τρόπους (δημόσια συγκοινωνία, ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, δημόσιες συμβάσεις). Η σειρά προτεραιότητας δεν τηρείται στην περίπτωση που ένας τρόπος μεταφοράς κρίνεται οικονομικά πιο συμφέρον από πλευράς κόστους, υπό την προϋπόθεση της πλήρους τεκμηρίωσης της παρέκκλισης αυτής.

– Ο χρόνος αναμονής των μαθητών έως την πραγματοποίηση του επόμενου δρομολογίου, λόγω διαφορετικής διάρθρωσης σπουδών τους, μειώνεται σε εξήντα (60) από ενενήντα (90) λεπτά.

– Στη μορφή του Ειδικού Μαθητικού Δελτίου (ΕΜΔ) θα αναγράφεται αναλυτικά η περιγραφή της διαδρομής (μονής ή μετ’ επιστροφής) που κάνει χρήση ο μαθητής.

– Οι Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών πραγματοποιούνται πλέον με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

– Στους κανόνες διαδικασίας σύναψης σύμβασης ορίζονται τα τμήματα και οι ομάδες δρομολογίων. Η υποδιαίρεση των συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών ομάδωντμημάτων από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4412/16, συμβάλλει στην ενίσχυση και διεύρυνση του υγιούς ανταγωνισμού, μέσω της προώθησης της πρόσβασης και της διευκόλυνσης της συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων οικονομικών φορέων.

– Όσον αφορά στα δικαιώματα της προαίρεσης:

α) Το ποσοστό προαίρεσης καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της κάθε Περιφέρειας και αναγράφεται σαφώς και ρητά στην προκήρυξη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

β) Αυξήθηκε η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης για διάστημα μέχρι πέντε (5) μήνες από τρείς (3) μήνες που ήταν πριν, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών. Η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

3) Συντονισμός, υποστήριξη και έλεγχος της διαδικασίας μεταφοράς

– Η Ομάδα Διοίκησης Έργου μετονομάζεται σε Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ).

– Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών, που συγκροτείται υποχρεωτικά εντός εξαμήνου από την έκδοση της νέας ΚΥΑ.

– Οι Διευθυντές Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, ως διοικητικοί προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, αποκτούν την αρμοδιότητα δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων των μαθητών, τη βεβαίωση της κανονικής διεξαγωγής του δρομολογίου και την έγκαιρη μεταφορά των μαθητών.

– Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.

– Για τις μεταφορές με συνοδό, απαιτείται ονομαστική κατάσταση των συνοδών ανά δρομολόγιο.

– Στην περίπτωση της επιδότησης μαθητών, η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή, γίνεται και με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του πίνακα 1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του γονέα/των γονέων του παιδιού ή του κατά νόμο επιτρόπου του, όπου αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας).4) Πανελλαδική εισαγωγή στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my school

– Η καταχώρηση και η επικαιροποίηση των στοιχείων-δεδομένων των δικαιούχων μεταφοράς μαθητών πραγματοποιείται, για τη σχολική χρονιά 2019-2020 και έπειτα, με ηλεκτρονικό τρόπο εντός σχετικών πεδίων της πλατφόρμας my school (https://myschool.sch.gr/) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων αυτών υπεύθυνοι είναι οι Διευθυντές σχολικών μονάδων. Οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να αντλούν τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.

5) Απολογισμός του έργου

– Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αποστέλλουν μια φορά το χρόνο και όποτε τους ζητηθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, επιπλέον στοιχεία για το έργο της μεταφοράς των μαθητών με σκοπό την αναλυτικότερη αξιολόγησή του, που αφορούν στο εκτιμώμενο και πραγματικό κόστος του -συνολικά και κατανεμημένο ανά τρόπο μεταφοράς- ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς στον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ανά περίπτωση των οριζόμενων χιλιομετρικών περιορισμών. 6)Λοιπές διατάξεις για οδηγούς και συνοδούς μεταφορικών μέσων

– Θεσμοθετείται ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος των συνοδών για τη μεταφορά μαθητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Υ1α/Υ.Π.ΟΙΚ.76785/12.10.2017 (ΦΕΚΒ΄ 3758/25.10.17) απόφασης του Υπουργού Υγείας.

Οι οδηγοί των μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι υγιείς (ικανοί για οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία.

– Επιπλέον οι υποψήφιοι για τη θέση των οδηγών και συνοδών του οχήματος πρέπει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή θα οριστεί με τη σχετική προκήρυξη, όσο και κατά το χρόνο του πρόσληψής τους:

α) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα,

β) να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),

γ) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους,

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.