Γεώμηλα (πατάτες). Κόνδυλοι για φύτευση και σπόροι

Γεώμηλα (πατάτες). Κόνδυλοι για φύτευση και σπόροι

Αριθμ. 2874/110922 – ΦΕΚ B 2408 – 10.11.2015
Καθορισμός των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προϋποθέσεων και των χαρακτηρισμών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές και των ελάχιστων προϋποθέσεων και των ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων, σε συμμόρφωση προς τις Εκτελεστικές Οδηγίες 2014/20/ΕΕ (L 38/32, 7.2.2014) και 2014/21/ΕΕ (L 38/39, 7.2.2014) της Επιτροπής

Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση

Αριθμ. 2875 /110939 – ΦΕΚ B 2269 – 21.10.2015
Τροποποίηση της αριθμ. 276357/29−7−2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση» Β 1020/5−8−2002), σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2013/63/ΕΕ της Επιτροπής (L 341/52, 18.12.2013)»