Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Αριθμ. 765/23905 – ΦΕΚ B 582 – 04.03.2016
Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν μετά και την τελευταία τροποποίησή τους με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/1168 της Επιτροπής.

———————
Αριθμ. 43/1939 – ΦΕΚ B 54 – 20.01.2016
Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν μετά και την τελευταία τροποποίησή τους με την Εκτελεστική Οδηγία 2014/105/ΕΕ της Επιτροπής

———–
Αριθμ. 7057/102367 – ΦΕΚ Β 2266 – 21.08.2014
Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (άνηθος, βασιλικός, χαμομήλι, θυμάρι και ρίγανη).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός- Ορισμοί
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια της εξέτασης των ποικιλιών των ειδών άνηθος (Anethum graveolens L.), βασιλικός (Ocimum basilicum L.), χαμομήλι (Matricaria recutita L.), θυμάρι (Thymus vulgaris L.) και ρίγανη (Oreganum vulgare L.) και η διαδικασία εγγραφής, ανανέωσης και διαγραφής τους από τον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών (εφεξής Εθνικός Κατάλογος).

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
«Αρωματικά/Φαρμακευτικά φυτά»: τα καλλιεργούμενα φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται ως έχουν ή δια των δευτερογενών προϊόντων τους:
α) για θεραπευτικούς και καλλυντικούς σκοπούς, καθώς και στα τρόφιμα και ποτά, και
β) στη βιομηχανία φαρμάκων, στη βιομηχανία καλλυντικών και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Άρθρο 2
Αίτηση για την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο
1. Για να εγγραφεί μία ποικιλία αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών (εφεξής ποικιλία) στον Εθνικό Κατάλογο, υποβάλλεται από τον δημιουργό της ποικιλίας ή τον διατηρητή αυτής ή τον νόμιμο εκπρόσωπό αυτών που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στη Χώρα και ο οποίος έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή της ποικιλίας, στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (ΙΕΠΚΦ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδική έντυπη αίτηση και έντυπο που χορηγούνται από αυτό, συνοδευόμενη από:
α) πληροφοριακά στοιχεία που δίνουν την κατά το δυνατό πληρέστερη περιγραφή της ποικιλίας και των αγρονομικών συνθηκών κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνει η δοκιμή της ποικιλίας. Τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία, αναγράφονται σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το ΙΕΠΚΦ,
β) αντίγραφο πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας, αν υπάρχει,
γ) δήλωση του δημιουργού ότι είναι δημιουργός της ποικιλίας,
δ) βεβαίωση του δημιουργού ότι η ποικιλία δεν είναι γενετικά τροποποιημένη,
ε) εξουσιοδότηση του δημιουργού για τον ορισμό διατηρητή,
στ) δήλωση του διατηρητή στην οποία βεβαιώνεται ότι διατηρεί την ποικιλία, καθώς και η χώρα διατήρησης,
ζ) εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου στη Χώρα,
η) αποδεικτικό πληρωμής τελών δοκιμής και
θ) αναγκαία ποσότητα πολλαπλασιαστικού υλικού σε συσκευασία με την κατάλληλη σήμανση και σφράγιση. Η ποσότητα και η συσκευασία καθορίζονται από το ΙΕΠΚΦ.
Ο αιτών κατά την κατάθεση της αιτήσεως εγγραφής μιας ποικιλίας πρέπει να αναφέρει εάν η ποικιλία αυτή αποτέλεσε ήδη αντικείμενο αιτήσεως σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, για ποιο ή ποια κράτη μέλη ή τρίτη χώρα πρόκειται και τα αποτελέσματα της αίτησης αυτής.

2. Για τη συνέχιση των δοκιμών του άρθρου 3 για δεύτερο έτος ή για δεύτερη καλλιεργητική περίοδο για τα φυτά υπό κάλυψη, απαιτείται ειδική έντυπη αίτηση που χορηγείται από το ΙΕΠΚΦ, δήλωση τελικού ονόματος της ποικιλίας, αποδεικτικό πληρωμής τελών δοκιμής και το απαιτούμενο πολλαπλασιαστικό υλικό.

3. Για το τρίτο έτος των δοκιμών του άρθρου 3 ή για τρίτη καλλιεργητική περίοδο για τα φυτά υπό κάλυψη, απαιτείται ειδική έντυπη αίτηση που χορηγείται από το ΙΕΠΚΦ, αποδεικτικό πληρωμής τελών δοκιμής και το απαιτούμενο πολλαπλασιαστικό υλικό.

4. Η υποβολή αιτήσεων, η παράδοση πολλαπλασιαστικού υλικού και η καταβολή τελών κατά φυτικό είδος γίνεται σε καθορισμένες από το ΙΕΠΚΦ ημερομηνίες.

5. Η αίτηση της παρ. 1 καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο ποικιλιών και ανοίγεται φάκελος με τον αριθμό μητρώου της ποικιλίας, που περιλαμβάνει τη σχετική αλληλογραφία και όλα τα στοιχεία για την υπόψη ποικιλία.

6. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η αίτηση δεν εξετάζεται.

Άρθρο 3
Απαιτούμενες εξετάσεις για την εγγραφή των ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο
1. Οι ποικιλίες εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο εφόσον γίνουν αποδεκτές κατόπιν επισήμων εξετάσεων που περιλαμβάνουν δοκιμές Διακριτότητας, Ομοιομορφίας και Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ), οι οποίες διενεργούνται:
α) για τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα I του άρθρου 11, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα για δοκιμές Δ.Ο.Σ. του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ),
β) για τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα II του άρθρου 11, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών Δ.Ο.Σ. της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ),
γ) για το είδος που αναφέρεται στο Παράρτημα III του άρθρου 11, ως προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ως άνω Παράρτημα και σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς επιστημονικές μεθόδους.

2. Οι δοκιμές Δ.Ο.Σ. γίνονται κυρίως στο χωράφι, διεξάγονται με ακριβείς και αξιόπιστες μεθόδους και καλύπτουν έναν επαρκή αριθμό χαρακτηριστικών ώστε να καθίσταται δυνατή η περιγραφή της ποικιλίας. Ειδικότερα, πρέπει να διαπιστωθεί ότι η ποικιλία είναι σαφώς διακρινόμενη, σταθερή και επαρκώς ομοιόμορφη, σύμφωνα με το άρθρο 4. Για την εξακρίβωση της διακριτότητας, οι εξετάσεις καλλιέργειας πρέπει να περιλαμβάνουν τις διαθέσιμες προς σύγκριση ποικιλίες γνωστές σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.

3. Οι δοκιμές Δ.Ο.Σ. διαρκούν δύο χρόνια ή δύο καλλιεργητικές περιόδους, κατά περίπτωση, και πραγματοποιούνται συνήθως στις ίδιες τοποθεσίες. Το ΙΕΠΚΦ μπορεί να εισηγηθεί στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) του άρθρου 20 του ν. 1564/1985 (Α164), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2325/1995 (Α΄153), την επανάληψη των δοκιμών για τρίτο έτος ή για τρίτη καλλιεργητική περίοδο, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

4. Όλα τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών των ειδών της παρ. 1 περ. α΄ και όποια χαρακτηριστικά σημειώνονται με αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών στα είδη που αναφέρονται στην παρ. 1 περ. β΄, χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.

5. Μετά το τέλος του δεύτερου πειραματικού χρόνου ή της δεύτερης καλλιεργητικής περιόδου, συγκεντρώνονται τα πειραματικά δεδομένα των δύο χρόνων ή των δύο καλλιεργητικών περιόδων και συμπληρώνεται ο φάκελος της παρ. 5 του άρθρου 2.

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο καταστραφούν τα πειράματα, επιβάλλεται συμπληρωματικός πειραματισμός για τρίτο χρόνο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου.

7. Σε περίπτωση που το πολλαπλασιαστικό υλικό αλλοιωθεί, χαθεί κατά τη μεταφορά και την πορεία των δοκιμών ή βρεθεί να μην πληροί τους ισχύοντες φυτοϋγειονομικούς όρους της Χώρας και είναι ακατάλληλο, το ΙΕΠΚΦ μπορεί να ζητήσει νέες ποσότητες πολλαπλασιαστικού υλικού.

8. Σε περίπτωση που το πολλαπλασιαστικό υλικό δεν επαρκεί το ΙΕΠΚΦ ή οι αρμόδιες για αυτό αρχές, μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον δείγματα.

Άρθρο 4
Διακριτότητα – Ομοιομορφία – Σταθερότητα (Δ.Ο.Σ.)
1. Μία ποικιλία θεωρείται διακρινόμενη εφόσον ξεχωρίζει, ανεξάρτητα από την προέλευσή της, τεχνητή ή φυσική, από την τυχόν αρχική ποικιλία από την οποία προήλθε και διακρίνεται εμφανώς, λόγω ενός ή περισσοτέρων σημαντικών χαρακτηριστικών, από οποιαδήποτε άλλη γνωστή ποικιλία.
Γνωστή ποικιλία είναι κάθε ποικιλία η οποία κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση για την εγγραφή:
α) περιλαμβάνεται στους κοινούς καταλόγους των ποικιλιών των γεωργικών ειδών ή των κηπευτικών ειδών της ΕΕ ή
β) έχει εγγραφεί ή αποτελεί αντικείμενο αιτήσεως εγγραφής στη Χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, χωρίς να περιλαμβάνεται σε έναν από τους καταλόγους της περ. α΄.
Τα χαρακτηριστικά μιας ποικιλίας πρέπει να είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται και να περιγράφονται με ακρίβεια.

2. Μία ποικιλία θεωρείται επαρκώς ομοιόμορφη αν τα φυτά που την αποτελούν, εκτός σπανίων παρεκκλίσεων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών του συστήματος αναπαραγωγής των φυτών, είναι όμοια ή γενετικώς όμοια για το σύνολο των χαρακτηριστικών που λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό αυτό.

3. Μία ποικιλία θεωρείται σταθερή αν, μετά τις διαδοχικές αναπαραγωγές ή πολλαπλασιασμούς της ή στο τέλος κάθε κύκλου, εφόσον ο δημιουργός έχει προσδιορίσει έναν ιδιαίτερο κύκλο αναπαραγωγών ή πολλαπλασιασμών, διατηρεί τα αρχικά βασικά χαρακτηριστικά της.

Άρθρο 5
Εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο
1. Μετά το τέλος των επίσημων εξετάσεων του άρθρου 3, το ΙΕΠΚΦ συντάσσει σχετική έκθεση για την ΤΕΠΥ η οποία γνωμοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η εγγραφή μιας ποικιλίας απορριφθεί δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο νέας αίτησης για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο.

2. Το όνομα της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο συνοδεύεται από την ένδειξη «ΑΦ». Οι γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες αναφέρονται σαφώς με την ιδιότητα αυτή στον Εθνικό Κατάλογο.

3. Κατά την εγγραφή της ποικιλίας, λαμβάνεται μέριμνα ώστε:
α) η ποικιλία αυτή να φέρει, κατά το μέτρο του δυνατού, την ίδια ονομασία που φέρει στα άλλα κράτη μέλη. Αν είναι γνωστό ότι οι σπόροι προς σπορά ή τα φυτά προς φύτευση μιας ποικιλίας τίθενται σε εμπορία σε άλλη χώρα με διαφορετική ονομασία, η ονομασία αυτή αναγράφεται επίσης στον Εθνικό Κατάλογο,
β) η ποικιλία που δεν είναι σαφώς διακρινόμενη:
αα) από μία ποικιλία που έγινε προηγουμένως αποδεκτή στη Χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε Τρίτη χώρα ή
ββ) από μία ποικιλία η οποία έχει αξιολογηθεί όσον αφορά την διακριτότητα, τη σταθερότητα και ομοιομορφία σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας, χωρίς εντούτοις να είναι ποικιλία γνωστή κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1,
να φέρει την ονομασία της ποικιλίας των περ. αα΄ και ββ΄, αντίστοιχα. Η διάταξη της περ. β΄ δεν εφαρμόζεται αν αυτή η ονομασία είναι ικανή να παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση, όσον αφορά την εν λόγω ποικιλία, ή αν άλλα γεγονότα, δυνάμει του συνόλου των διατάξεων που διέπουν τις ονομασίες των ποικιλιών, αντιτίθενται στη χρήση της ή αν το δικαίωμα τρίτου εμποδίζει την ελεύθερη χρήση αυτής της ονομασίας σχετικά με την εν λόγω ποικιλία. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών της παρ. 1 του άρθρου 2 προτείνει εναλλακτική ονομασία.

4. Για κάθε αποδεκτή ποικιλία καταρτίζεται από το ΙΕΠΚΦ φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει περιγραφή της ποικιλίας και σαφή περίληψη όλων των στοιχείων στα οποία βασίζεται η αποδοχή. Ο φάκελος μπορεί να τίθεται στη διάθεση, προσωπικά και αποκλειστικά, τρίτων εχόντων έννομο συμφέρον, κατόπιν αίτησής τους και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985.

5. Όταν η αποδοχή ποικιλίας για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο απορρίπτεται, τα αποτελέσματα των εξετάσεων τίθενται στη διάθεση των προσώπων που αφορά η ληφθείσα απόφαση.

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΤΕΠΥ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιείται ο Εθνικός Κατάλογος, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985, όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Διάρκεια εγγραφής και ανανέωση
1. Η εγγραφή μιας ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο ισχύει για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, αρχομένου από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της εγγραφής έτους.

2. Η εγγραφή μιας ποικιλίας δύναται να ανανεώνεται, εάν εξακολουθεί να καλλιεργείται σε τέτοια κλίμακα ώστε να δικαιολογείται η ανανέωση εγγραφής της, ή αν πρέπει να διατηρηθεί για την διαφύλαξη των φυτικών γενετικών πόρων και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά την διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα.

3. Για την ανανέωση εγγραφής μιας ποικιλίας υποβάλλεται στο ΙΕΠΚΦ αίτηση ανανέωσης εγγραφής, από τον δημιουργό της ποικιλίας ή τον διατηρητή αυτής ή τον νόμιμο εκπρόσωπό αυτών που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στη Χώρα και ο οποίος έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή της ποικιλίας, το αργότερο δύο χρόνια πριν τη λήξη της χρονικής διάρκειας εγγραφής της παρ. 1, συνοδευόμενη από:
α) το σχετικό παράβολο που ισχύει εκάστοτε για την ανανέωση της εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο και
β) αναγκαία ποσότητα πολλαπλασιαστικού υλικού σε συσκευασία με την κατάλληλη σήμανση και σφράγιση. Η ποσότητα και η συσκευασία καθορίζονται από το ΙΕΠΚΦ.

4. Για τις ποικιλίες που αποτελούν αντικείμενο αίτησης ανανέωσης εγγραφής διενεργούνται οι δοκιμές Δ.Ο.Σ. του άρθρου 3, διάρκειας ενός ή δύο ετών ή μιας ή δύο καλλιεργητικών περιόδων, κατά περίπτωση.

5. Η διάρκεια μιας εγγραφής παρατείνεται προσωρινά μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση σχετικά με την αίτηση ανανέωσης εγγραφής.

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΤΕΠΥ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανανεώνεται η εγγραφή των ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο.

7. Ποικιλίες που διαγράφηκαν μετά το πέρας της χρονικής περιόδου της παρ. 1, μπορούν να ξαναγραφούν στον Εθνικό Κατάλογο με διαδικασίες εγγραφής νέας ποικιλίας, σύμφωνα με το άρθρο 2.

Άρθρο 7
Διαγραφή από τον Εθνικό Κατάλογο
1. Η ποικιλία διαγράφεται από τον Εθνικό Κατάλογο:
α) αν αποδειχθεί, κατόπιν εξετάσεων για ανανέωση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο, ότι η ποικιλία δεν πλέον σαφώς διακρινόμενη, σταθερή ή επαρκώς ομοιόμορφη, σύμφωνα με το άρθρο 4,
β) αν το ζητήσουν ο δημιουργός ή ο διατηρητής της ποικιλίας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. Η ποικιλία ωστόσο δεν διαγράφεται αν παραμείνει εξασφαλισμένη η διατήρησή της,
γ) με τη λήξη της χρονικής διάρκειας της παρ. 1 του άρθρου 6, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης,
δ) αν αποδειχθεί ότι κάποιο από τα στοιχεία του άρθρου 2 δεν είναι αληθές, οπότε και παύει να θεωρείται, από τη στιγμή της αρχικής της εγγραφής, ως ποικιλία γνωστή κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1.,
ε) αν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η διατήρηση ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. 217265/28-1-2004 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄203/4-2-2004), όπως κάθε φορά ισχύει. Η ποικιλία ωστόσο δεν διαγράφεται αν παραμείνει εξασφαλισμένη η διατήρησή της.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΤΕΠΥ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαγράφεται μια ποικιλία από τον Εθνικό Κατάλογο.

3. Όταν η ποικιλία διαγράφεται από τον Εθνικό Κατάλογο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων τίθενται στη διάθεση των προσώπων που αφορά η ληφθείσα απόφαση.

Άρθρο 8
Διατήρηση ποικιλιών και έλεγχος διατηρητών
1. Οι ποικιλίες που εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο διατηρούνται σύμφωνα με τις αποδεκτές για τη διατήρησή τους πρακτικές.

2. Για τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο των διατηρητών εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. 217265/28-1-2004 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄203/4-2-2004).

3. Όταν η διατήρηση της ποικιλίας πραγματοποιείται στη Χώρα και η ποικιλία έχει εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, η Χώρα παρέχει στο άλλο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα την απαραίτητη διοικητική βοήθεια όσον αφορά τον έλεγχο.

Άρθρο 9
Εγγραφή ποικιλιών άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών στον Εθνικό Κατάλογο
1. Για την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών εγγεγραμμένων σε Εθνικούς Καταλόγους άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

2. Όταν μια ποικιλία διαγραφεί από τον Εθνικό Κατάλογο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, η Χώρα μπορεί να διατηρήσει την εγγραφή της στον Εθνικό της Κατάλογο αν αυτή εξακολουθεί να πληροί τις διατάξεις της παρούσας και αν η διατήρησή της είναι εξασφαλισμένη.

Άρθρο 10
Ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Σε περιπτώσεις αμφιβολιών που προκύπτουν μετά την εγγραφή ή την απόρριψη μιας ποικιλίας, το ΙΕΠΚΦ, μετά από συνεδρίαση της ΤΕΠΥ, ενημερώνει και παρέχει διευκρινίσεις σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, σχετικά με την εκτίμηση της διακριτότητας, της ομοιομορφίας, της σταθερότητας ή της ονομασίας της.

Άρθρο 11
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα I, II και III που έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος ειδών που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ).

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος ειδών που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ).

To κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον ιστοχώρο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Oreganum vulgare L. -Ρίγανη

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014