Παιγνιομηχανήματα τύπου VLT

Αριθμ. απόφ. 166/4/23−7−2015 – ΦΕΚ Β 2295 – 23.10.2015
Τροποποίηση της με αριθμό 158/4/5−6−2015 (Β 1120) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει, με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT»

———-

Αριθμ. ΓΔΟΠ0000192 ΕΞ2014 – ΦΕΚ Β 545 – 05.03.2014

Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

τον καθορισμό των τελών και παραβόλων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α180), για τον τομέα των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT» ως εξής:

1. Παράβολο αίτησης πιστοποίησης καταστήματος του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Εβδομήντα (70) ευρώ, ανά κατάστημα.

2. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης καταστήματος του σημείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Εβδομήντα (70) ευρώ, ανά κατάστημα.

3. Ετήσιο τέλος λειτουργίας καταστήματος της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), σε συνδυασμό με το σημείο β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ιδίου νόμου, που προκαταβάλλεται για κάθε έτος λειτουργίας: Εκατόν είκοσι (120) ευρώ x ν, ανά κατάστημα, όπου ν= αριθμός παιγνιομηχανημάτων ανά κατάστημα.

4. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνίου του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά παίγνιο.

5. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνιομηχανήματος του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα.

6. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου του σημείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά παίγνιο.

7. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνιομηχανήματος του σημείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα.

8. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ.

9. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο Εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ.

10. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ.

11. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ.

12. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο Εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ.

13. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του σημείου β. της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), τα παραπάνω προσδιοριζόμενα παράβολα και τέλη αποτελούν πόρους της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και ορίζεται με την παρούσα ως το Όργανο Είσπραξης.

Τα παράβολα και τα τέλη της παρούσας απόφασης καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει η Ε.Ε.Ε.Π., η δε σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντιστοίχου παραβόλου ή τέλους, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του παραβόλου ή τέλους, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου που καταβάλλει. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ