Τρόπος λειτουργίας του Λαϊκού Λαχείου

laheiaΑριθμ. 1480 – ΦΕΚ Β 918 – 11.04.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7195/23-12-2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου λειτουργίας του Λαϊκού Λαχείου από 1.1.2011» (ΦΕΚ 2171 τ. Β/31-12-2010).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Α.Ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ 512/Α/1936).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2038/1939 (ΦΕΚ 454/Α/1939) «περί τροποποιήσεως διατάξεων των Κρατικών Λαχείων».
3. Την υπ’ αριθμ. Μ 6155/1941 απόφασή μας «περί καταργήσεως του Μεγάλου Πολεμικού Λαχείου και μετονομασίας του Λαχείου του Στόλου εις Λαϊκό Λαχείο» (ΦΕΚ 114/Β/1941).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Π.Δ. 284/1988, Οργανισμός του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α/1988).
5. Την απόφασή μας 1053068/334/Α0013/13-6-97 «Κανονισμός Ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ 542/Β/1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την απόφασή μας 7195/23-12-2010 «Περί τρόπου λειτουργίας του Λαϊκού Λαχείου από 1.1.2011» (ΦΕΚ 2171 τ.Β΄/31-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 3693/15-6-2011 (ΦΕΚ 1444/Β΄/16-6-2011) και 6079/23-10-2012 (ΦΕΚ 2880/Β΄/26-10-2012) όμοιες αποφάσεις μας.
7. Την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (Ε.Δ.Κ.Λ.), όπως αυτή διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 18-2-2014.
8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β/2012).
9. Το αριθμ. 6580/11-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων και την αριθμ. 80/17-1-2014 επιστολή της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» με θέμα «Ορισμός λήξης Μεταβατικής Περιόδου και ημερομηνίας έναρξης διαχείρισης Κρατικών Λαχείων από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.».
10. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 13 της 7195/23-12-2010 απόφασής μας «Περί τρόπου λειτουργίας του Λαϊκού Λαχείου από 1.1.2011» (ΦΕΚ 2171 τ. Β΄/31-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 3693/15-6-2011 (ΦΕΚ 1444/Β΄/16-6-2011) και 6079/23-10-2012 (ΦΕΚ 2880/Β΄/
26-10-2012) όμοιες αποφάσεις μας, ως ακολούθως:

Στο άρθρο 13 (Μεταφορά ποσού αδιαθέτων κερδών τρίδυμου λαχνού) προστίθεται ακροτελεύτια παράγραφος που αναφέρει ότι:

Ειδικά για την 17η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου έτους 2014 (τελευταία κλήρωση που θα διεξαχθεί από την Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων στις 29-4-2014) εφόσον ένας, δύο η όλοι οι λαχνοί του τρίδυμου λαχνού κληρωθούν σε αριθμούς αδιαθέτων γραμματίων της κλήρωσης, το ποσό των κερδών αυτών, θα αποδοθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ