Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα

Αριθμ. 52115/1009 – ΦΕΚ Β 3324 – 12.12.2012
Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:

τον καθορισμό των τελών και παραβόλων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), για τον τομέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων ως εξής:

1. Προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους του σημείου α. της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους, διότι η οικονομική μέλετη κατέδειξε ότι οι παράγοντες αυτοί δεν επηρεάζουν το κόστος των διαδικασιών.

2. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους του σημείου β. της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα(50) ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα που περιλαμβάνεται στην άδεια διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασης παιγνιομηχανημάτων, διότι η οικονομική μελέτη κατέδειξε ότι ο παράγων αυτός δεν επηρεάζει το κόστος των διαδικασιών.

3. Παράβολο αίτησης πιστοποίησης καταστήματος του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά κατάστημα.

4. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης καταστήματος του σημείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Ογδόντα (80) ευρώ, ανά κατάστημα.

5. Ετήσιο τέλος λειτουργίας καταστήματος της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σε συνδυασμό με το σημείο β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ιδίου νόμου, που προκαταβάλλεται για κάθε έτος λειτουργίας μετά το πρώτο: Ογδόντα(80) ευρώ, ανά κατάστημα.

6. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνίου του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά παίγνιο.

7. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνιομηχανήματος του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα(50) ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα.

8. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου του σημείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Τριάντα (30) ευρώ, ανά παίγνιο.

9. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνιομηχανήματος του σημείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Είκοσι (20) ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα.

10. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.

11. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο Εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α΄180): Πενήντα (50) ευρώ.

12. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα(50) ευρώ.

13. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β, της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.
14. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο Εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.

15. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τη Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του σημείου β. της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄180), τα παραπάνω προσδιοριζόμενα παράβολα και τέλη αποτελούν πόρους της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και ορίζεται με την παρούσα ως το Όργανο Είσπραξης. Τα παράβολα και τα τέλη της παρούσας απόφασης καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει η Ε.Ε.Ε.Π., η δε σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντιστοίχου παραβόλου ή τέλους, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του παραβόλου ή τέλους, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου που καταβάλλει. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Σχετικές διατάξεις

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
β) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3424/05 (Α΄ 165).
γ) Του Π.Δ 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄128), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Του Π.Δ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄ 213), όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), άρθρο 4 παρ. 2.
στ) Του Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
ζ) Του Π.Δ 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 144).
η) Των άρθρων 16 και 17 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14),
και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220),
όπως ισχύει.
θ) Του άρθρου 28 παρ. 7 περ. β΄, του άρθρου 42 παρ. 3 και του άρθρου 50 παρ. 1, 2, 3, 4, 10, 11 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει.
2. Την με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».
3. Την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, «Περί πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».
4. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτυακού τόπου της Ανοικτής Διακυβέρνησης από τις 20 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2012 σχετικά με το σχέδιο του κανονισμού των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.
5. Την από 9 Ιουλίου 2012 αναμορφωμένη Οικονομική Μελέτη, την οποία εκπόνησαν και υπογράφουν τα στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π. Αναστάσιος Φουσκαρής και Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, Οικονομολόγοι, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που αποτελεί μέρος της απόφασης αυτής.
6. Το γεγονός ότι ο προσδιορισμός των προβλεπομένων τελών και παραβόλων του άρθρου 50 του
ν. 4002/2012 (Α΄ 180) είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να υλοποιηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. η διαδικασία χορήγησης των πιστοποιήσεων που προβλέπει ο νόμος στον τομέα των τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων.
7. Την από 10.07.2012 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., στην Επιτροπή, με Αριθμό απόφασης 13/3/10.07.2012, βάσει της παρ. 10 του άρ. 50 του ανωτέρω νόμου