Συντηρητές Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο. Δελτίο Καταλληλότητας

Αριθμ. απόφ. 116/3/21.07.2014 – ΦΕΚ Β 2159 – 06.08.2014

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του Ειδικού Δελτίου για την Άδεια Καταλληλότητας Συντηρητών Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο και μεταβίβαση στον Πρόεδρο των σχετικών ενεργειών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του Ειδικού Δελτίου για την Άδεια Καταλληλότητας των Συντηρητών Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο, το οποίο θα εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο (Υ.Α. Τ/6736/2003 (Β΄/929), ως ακολούθως:

Α. ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ:
Στο πάνω αριστερό τμήμα της εμπρόσθιας όψης αναγράφεται το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π.. Η δεξιά πλευρά της εμπρόσθιας όψης φέρει τη φωτογραφία του κατόχου και τη σφραγίδα της Ε.Ε.Ε.Π.. Στο κέντρο του ειδικού Δελτίου Καταλληλότητας και μέσα σε πλαίσιο αναγράφεται ο κωδικός του Μητρώου που έχει χορηγηθεί. Στο κάτω τμήμα της αριστερής πλευράς σε πλαίσιο αναγράφονται τα στοιχεία του Συντηρητή Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο. Το κάτω τμήμα της δεξιάς πλευράς φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της βεβαίωσης.

Σχηματικά, η εμπρόσθια όψη του ειδικού δελτίου καταλληλότητας των Συντηρητών Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο, θα έχει την ακόλουθη μορφή:

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2014/08/2159_2014_sima.pdf”]

2. Το ειδικό Δελτίο Καταλληλότητας εκτυπώνεται σε χαρτί λευκού χρώματος σε διαστάσεις 10 x 7 εκατοστά. Το ειδικό δελτίο καταλληλότητας μπορεί να είναι και έγχρωμο ή να φέρει συνδυασμό χρωμάτων.

3. Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ να υπογράφει το ειδικό Δελτίο Καταλληλότητας των Συντηρητών Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο, σύμφωνα με ην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του Κανονισμού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 (Α΄/185).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

——-

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του N. 3229/2004 (Α΄/38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄/14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄/81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄/163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄/253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α΄/287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄/89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α΄/107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄/220) όπως ισχύει,
β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451),
γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄/2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών -Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,
δ) τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 (Α΄/185),
ε) τον Ν. 2206/1994 (Α΄/62) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του νόμου αυτού,
στ) τη με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄/929) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει, η οποία στην παρούσα, στο εξής, θα αποκαλείται «Κανονισμός»,
ζ) την ανάγκη για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο,
η) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π..,
θ) την από 17 Ιουλίου 2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Καθορισμός του τύπου του Ειδικού Δελτίου για την Άδεια Καταλληλότητας Συντηρητών Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο»,
ι) την συζήτηση που ακολούθησε,