Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω τυχερών παιγνίων

Αριθμ. απόφ. 129/2/7−11−2014 – ΦΕΚ B 3162 – 25.11.2014

Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Β. Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/22.1.2009 (Β 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ» όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων καθώς και

2. Την τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/22.1.2009 (Β 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ» όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ», προς εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του N. 3691/2008 (Α 166), όπως τροποποιήθηκε με το N. 3932/2011 (Α 49) και ισχύει, με τίτλο:
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις»

Το πλήρες κείμενο της απόφασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ