Ξεκινά η διεξαγωγή του «Eurojackpot» στην Ελλάδα

Τι είναι και πως παίζεται το Eurojackpot 

Το πανευρωπαϊκό Eurojackpot παίζεται ήδη σε 18 χώρες της Ευρώπης και το χρηματικό έπαθλο ξεκινά από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και φτάνει μέχρι τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Στο δελτίο συμπληρώνετε πέντε αριθμούς από ένα εύρος 1-50 αριθμών αλλά και δύο επιπλέον αριθμούς από τους διαθέσιμους «ευρωαριθμούς» από το 1-12

 

Εάν βρείτε και τους πέντε βασικούς αριθμούς και τους δύο επιπλέον αριθμούς, κερδίζετε το Eurojackpot 

 

Κάθε πότε γίνεται η πανευρωπαϊκή κλήρωση του Eurojackpot

Οι τυχεροί αριθμοί της πανευρωπαϊκής κλήρωσης κληρώνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο Ελσίνκι, στις 20:00 τοπική ώρα, που είναι η ίδια ώρα με την Ελλάδα.

 

 

Αριθμ. 74326 ΕΞ 2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 3167/12.05.2023
Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων – Ειδικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής του τυχερού παιγνίου EUROJACKPOT

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Θεσπίζουμε τον Κανονισμό Παιγνίων – Ειδικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής του τυχερού παιγνίου EUROJACKPOT από την ΟΠΑΠ Α.Ε., ως εξής:

ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ TOY ΤΥΧΕΡΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ EUROJACKPOT

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής, οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
Eurojackpot είναι το τυχερό παίγνιο που διεξάγεται από τον Κάτοχο της Άδειας όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού.
Άδεια είναι η υπό στοιχεία 161178 ΕΞ 2022/03.11.2022 (Β’ 5645) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής του τυχερού παιγνίου Eurojackpot στην ΟΠΑΠ Α.Ε.
Γενικός Κανονισμός είναι ο Κανονισμός Παιγνίων με θέμα «Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Β’ 3838/2021).
Δελτίο είναι το δελτίο του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), με το οποίο ο Παίκτης συμμετέχει στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot.
Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περ. ιθ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως ισχύει. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής, νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.
Διοργάνωση είναι διοργάνωση παιγνίου της περ. ιη’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως ισχύει. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.
Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. (www.gamingcommission.gov.gr). Ιστότοπος είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Κατόχου Άδειας.
Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση.
Κανονισμός Διαχείρισης Αλλαγών είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί διαχείρισης αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ) (Β’ 3261/2020).
Κανονισμός Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων (Β’ 4884/2020).
Κανονισμός Εμπορικής Επικοινωνίας είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων (Β’ 3260/2020).
Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι o Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (Β’ 1633/2021).
Κανονισμός Καταλληλότητας είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων (Β’ 3262/2020). Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ο Κανονισμός Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Β’ 387/2023).
Κάτοχος Άδειας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΠΑΠ Α.Ε.
Κοινοπραξία Eurojackpot είναι η Κοινοπραξία ευρωπαϊκών λοταριών με την επωνυμία «Eurojackpot Cooperation», η οποία διοργανώνει το Εurοjackpot.
Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των τυχερών παιγνίων από τον Κάτοχο Άδειας. Οδηγός Παιγνίου Eurojackpot ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που εκδίδει ο Κάτοχος Άδειας στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot.
Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στη διεξαγωγή του τυχερού παιγνίου Eurojackpot.
Πρακτορεία είναι τα επίγεια σημεία πώλησης (τύπου Α’ και ΣΤ’) του Κατόχου Άδειας, όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό Πρακτόρων.
Πίνακας Κερδών είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της κάθε κλήρωσης και τη διανομή των κερδών ανά κατηγορία.
Στήλη είναι η βασική μονάδα Συμμετοχής στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot, όπως καθορίζεται στον κάθε Τύπο Παιγνίου, η οποία αντιστοιχεί στο ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot.
Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Κατόχου Άδειας και ενός φυσικού προσώπου, προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot.
Συμμετοχή είναι η καταχώριση των προβλέψεων του Παίκτη για την κλήρωση ή κληρώσεις του τυχερού παιγνίου Eurojackpot και η επικύρωση αυτών κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.
Σύστημα Διανομής Κερδών είναι η περιγραφή της κατανομής του συνόλου των αποδιδόμενων κερδών μίας κλήρωσης ή περισσοτέρων κληρώσεων, κατανεμημένο σε κατηγορίες κερδών για κάθε Τύπο Παιγνίου Eurojackpot, το οποίο ανακοινώνει ο Κάτοχος Άδειας με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε κατηγορία κερδών προσδιορίζεται το είδος και η αξία των κερδών που περιλαμβάνει, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού των νικητήριων Στηλών για κάθε κέρδος ή κατηγορία κέρδους. Το Σύστημα Διανομής Κερδών περιέχεται στον Οδηγό.
Τύπος Παιγνίου είναι κάθε προκαθορισμένο από τον Κάτοχο Άδειας σύνολο αριθμών ή συνδυασμών αριθμών, το οποίο δύναται να επιλέξει ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot. Οι Τύποι Παιγνίου και οι κατηγορίες κερδών ανά Τύπο Παιγνίου ορίζονται με το Σύστημα Διανομής Κερδών και περιέχονται στον Οδηγό.
Φορέας Κλήρωσης είναι η φινλανδική λοταρία Veikkaus Oy, μέλος της Κοινοπραξίας Eurojackpot, ή/και οποιοσδήποτε τρίτος στον οποίο ενδέχεται να αναθέσει η Κοινοπραξία Eurojackpot τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

Άρθρο 2
Περιγραφή Eurojackpot

2.1. Ο Κάτοχος Άδειας είναι υπεύθυνος για τη Διεξαγωγή του τυχερού παιγνίου Eurojackpot, που διοργανώνεται από την Κοινοπραξία Eurojackpot.
2.2. Αντικείμενο του τυχερού παιγνίου Eurojackpot είναι η πρόβλεψη ορισμένων αριθμών ή συνδυασμών αριθμών ανάλογα με τον Τύπο Παιγνίου Eurojackpot που συμπεριλαμβάνονται στους αριθμούς που προκύπτουν κάθε φορά από κλήρωση, από δύο καθορισμένες σειρές συνεχόμενων αριθμών.
2.3. Η πρώτη σειρά αποτελείται από πενήντα (50) συνεχόμενους αριθμούς (από το 1 έως και το 50) από τους οποίους κληρώνονται πέντε (5) αριθμοί. Η δεύτερη σειρά αποτελείται από δώδεκα (12) συνεχόμενους αριθμούς (από το 1 έως και το 12) από τους οποίους κληρώνονται δύο (2) αριθμοί.
2.4. Η Διεξαγωγή του τυχερού παιγνίου Eurojackpot γίνεται στην ελληνική Επικράτεια από τον Κάτοχο της Άδειας μέσω των Πρακτορείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 3
Οδηγός Παιγνίου Eurojackpot

3.1. Ο Κάτοχος Άδειας εκδίδει στην ελληνική γλώσσα τον Οδηγό που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Γενικού Κανονισμού.
3.2. Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τον Οδηγό και κάθε τροποποίηση αυτού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού.
3.3. Ο Οδηγός, με ενσωμάτωση των εκάστοτε τροποποιήσεων, ισχύει, έναντι των Παικτών και του κοινού, από την επόμενη ημέρα της δεύτερης συνεχόμενης κλήρωσης που διενεργείται μετά την ημερομηνία ανάρτησής του στον Ιστότοπο.

Άρθρο 4
Κληρώσεις

4.1. Οι κληρώσεις του τυχερού παιγνίου Eurojackpot διεξάγονται με τη χρήση μηχανικών κληρωτίδων και διενεργούνται με ευθύνη του Φορέα Κλήρωσης.
4.2. Οι κληρώσεις του τυχερού παιγνίου Eurojackpot πραγματοποιούνται σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από την Κοινοπραξία Eurojackpot και αναφέρονται στον Οδηγό.
4.3. Ο Πίνακας Κερδών δημοσιοποιείται στον Ιστότοπο του Κατόχου Άδειας και είναι διαθέσιμος μέσω των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 5
Ελάχιστο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κερδών

Η ελάχιστη ετήσια βάση υπολογισμού του συνόλου των αποδιδόμενων κερδών όλων των Τύπων Παιγνίων του τυχερού παίγνιου Eurojackpot αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί των ακαθάριστων εισπράξεων του Eurojackpot. Εξαιρετικά και σε μεμονωμένες κατηγορίες επιτυχιών των διαφορετικών Τύπων Παιγνίων, τα συνολικά αποδιδόμενα κέρδη δύνανται να διαφοροποιούνται σε σχέση με το ως άνω ποσoστό.

Άρθρο 6
Κατηγορίες επιτυχιών (Κερδών)

6.1. Σε κάθε έναν από τους Τύπους Παιγνίου του Eurojackpot, οι επιτυχίες κατατάσσονται σε κατηγορίες (κατηγορίες επιτυχιών) ανάλογα είτε με το πλήθος των επιλεγμένων αριθμών που περιλαμβάνονται στους αριθμούς που κληρώθηκαν είτε με τον συνδυασμό επιλεγμένων αριθμών από τους αριθμούς που κληρώθηκαν. 6.2. Τα κέρδη ανά κατηγορία επιτυχιών υπολογίζονται είτε ως ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων του συνόλου των Συμμετοχών του τυχερού παιγνίου Eurojackpot είτε είναι προκαθορισμένα και προκύπτουν από αντίστοιχους συντελεστές απόδοσης πολλαπλασιαζόμενους επί την αξία κάθε Συμμετοχής.
6.3. Στο Σύστημα Διανομής Κερδών, που γνωστοποιείται στους Παίκτες και στο καταναλωτικό κοινό από τον Κάτοχο της Άδειας μέσω του Οδηγού, περιλαμβάνονται:
(α) Οι κατηγορίες επιτυχιών.
(β) Τα κέρδη ανά κατηγορία επιτυχιών.
(γ) Το ελάχιστο εγγυημένο προς απόδοση ποσό κέρδους για κάποιες από τις κατηγορίες επιτυχιών.
(δ) Το ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης του τυχερού παιγνίου Eurojackpot και το ποσό των αδιάθετων ποσών που αποδίδεται στην Κοινοπραξία Eurojackpot για την εξασφάλιση του ελάχιστου εγγυημένου προς απόδοση ποσού κέρδους.
6.4. Οι ως άνω συντελεστές απόδοσης και τα ποσοστά επί των ακαθάριστων εισπράξεων για κάθε Τύπο Παιγνίου του Eurojackpot και, αντιστοίχως, για κάθε κατηγορία επιτυχιών, ορίζονται από τον Κάτοχο Άδειας και αναφέρονται αναλυτικά στο Σύστημα Διανομής Κερδών που γνωστοποιείται στους Παίκτες και στο κοινό μέσω του Οδηγού.
6.5. Ο Κάτοχος Άδειας δύναται να θέτει ανώτατο όριο στο συνολικό προς απόδοση ποσό κέρδους για κάποιες από τις κατηγορίες επιτυχιών συγκεκριμένων Τύπων Παιγνίων του Eurojackpot. Το ανώτατο αυτό ποσό θα διανέμεται μεταξύ των νικητών σε μερίδια ανάλογα της αξίας της Συμμετοχής τους.
6.6. Τα ως άνω όρια καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Κατόχου Άδειας και αναφέρονται αναλυτικά στο Σύστημα Διανομής Κερδών που γνωστοποιείται στους Παίκτες και στο καταναλωτικό κοινό μέσω του Οδηγού.
6.7. Σε κατηγορίες επιτυχιών, στις οποίες τα κέρδη υπολογίζονται ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του συνόλου των Συμμετοχών και εφόσον δεν υπάρχουν Στήλες με επιτυχία στις εν λόγω κατηγορίες, το προς απόδοση ποσό μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση.
6.8. Οποιαδήποτε αλλαγή σε Τύπους Παιγνίου του Eurojackpot, κατηγορίες επιτυχιών, στα κέρδη των κατηγοριών αυτών, καθώς και στα τυχόν ανώτατα όρια του συνολικά διανεμόμενου ποσού κέρδους για κάθε κατηγορία επιτυχιών περιλαμβάνεται στον Οδηγό, ο οποίος αναρτάται στον Ιστότοπο του Κατόχου Άδειας και περαιτέρω δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού.

Άρθρο 7
Αντίτιμο Συμμετοχής

7.1 Το αντίτιμο Συμμετοχής ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δύο (2,00) εύρω και μέγιστο τρία (3,00) ευρώ.
7.2 Το αντίτιμο Συμμετοχής σε κάθε Τύπο Παιγνίου του Eurojackpot περιλαμβάνεται στον Οδηγό, ορίζεται και αναπροσαρμόζεται από τον Κάτοχο της Άδειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού.

Άρθρο 8
Όροι Συμμετοχής

8.1. Για τη Συμμετοχή του Παίκτη στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του
Δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει τις προβλέψεις του Παίκτη και όλα τα αναγνωριστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απόδειξη της Συμμετοχής του.
8.2. Ο Παίκτης οφείλει να ελέγχει ότι στο Δελτίο που υποβλήθηκε περιλαμβάνονται όλες οι προβλέψεις που αντιστοιχούν στη Συμμετοχή του.
8.3 Η Συμμετοχή στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot απαγορεύεται σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 9
Σύμβαση Προσχώρησης

9.1. Η Συμμετοχή στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει συναφθεί με τον Παίκτη η Σύμβαση Προσχώρησης.
9.2. Η Σύμβαση Προσχώρησης συνάπτεται με την υποβολή του Δελτίου, τα στοιχεία του οποίου έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Γενικού Κανονισμού.
9.3. Η Σύμβαση Προσχώρησης για τη Συμμετοχή στο τυχερό παίγνιο Eurojackpot, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής, εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν πρότασης του Κατόχου Άδειας.
9.4. Η Σύμβαση Προσχώρησης αναρτάται στον Ιστότοπο του Κατόχου Άδειας. Δύναται δε να καθίσταται περαιτέρω προσβάσιμη στους Παίκτες και στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο που θα επιλέξει ο Κάτοχος Άδειας.

Άρθρο 10
Ακύρωση Συμμετοχής

10.1. Ακύρωση Συμμετοχής επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που οι επιλογές του Παίκτη, όπως αυτές περιέχονται στο Δελτίο, δεν συμπίπτουν με τις επιλογές που καταχωρίστηκαν στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ). Με τον Οδηγό Παιγνίου Eurojackpot εξειδικεύονται περαιτέρω οι περιπτώσεις που επιτρέπεται ακύρωση Συμμετοχής.
10.2. Σε περίπτωση ακύρωσης Συμμετοχής επιστρέφεται στον Παίκτη το αντίτιμο της Συμμετοχής του.
10.3. Ακύρωση Συμμετοχής είναι δυνατή μέχρι το χρονικό σημείο που το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) του Κατόχου Άδειας δέχεται Συμμετοχές για την κλήρωση για την οποία καταχωρίστηκε η Συμμετοχή και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) ωρών πριν από την έναρξη της κλήρωσης για την οποία καταχωρίστηκε η Συμμετοχή. Το ακριβές χρονικό σημείο που ο Παίκτης δύναται να ακυρώσει την Συμμετοχή του αναφέρεται στον Οδηγό.
10.4. Στην περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας ή τεχνικών λόγων, που έχουν ως αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία διαβίβασης των Συμμετοχών συγκεκριμένης κλήρωσης από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) του Κατόχου Άδειας στο πληροφοριακό σύστημα του Φορέα Κλήρωσης, οι εν λόγω Συμμετοχές ακυρώνονται και επιστρέφεται στους Παίκτες το αντίτιμο της Συμμετοχής τους. Ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο την Ε.Ε.Ε.Π., το κοινό και τους Παίκτες για την ακύρωση των Συμμετοχών πριν από την έναρξη της κλήρωσης για την οποία καταχωρίστηκαν οι εν λόγω Συμμετοχές.

Άρθρο 11
Λοιπές Διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται αναλογικώς όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Διαχείρισης Αλλαγών, τον Κανονισμό Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων, τον Κανονισμό Εμπορικής Επικοινωνίας, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, τον Κανονισμό Καταλληλότητας, τον Κανονισμό Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Με νόμο η επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «Eurojackpot» στην Ελλάδα

Νόμος 4972/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 181/23.09.2022
Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα

Άρθρο 185
Αδειοδότηση «Eurojackpot»

1. Στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται η επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «Eurojackpot».

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., κατόπιν τήρησης της διαδικασίας της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219), άδεια για τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1.

Η ειδική επιτροπή, που προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 είναι τριμελής, συγκροτείται για τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων και τον καθορισμό του ανταλλάγματος για την παραχώρηση άδειας διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1 και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και έναν (1) υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη.

Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος, δύναται να ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

3. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δέκα (10) ετών και ισχύει από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης κλήρωσης του «Eurojackpot» στην Ελλάδα, μετά την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η άδεια δύναται να ανανεώνεται για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος επί της διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1 στην ελληνική Επικράτεια ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα έσοδα από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική Επικράτεια, καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μεικτού κέρδους της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στην περ. ιβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, και αποδίδεται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 28 και το άρθρο 50 του ν. 4002/2011.

Αδιάθετα ποσά κερδών, από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική Επικράτεια, αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής του ανωτέρω παιγνίου, κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011