Θέματα σχετικά με την ασφάλεια πλοίων

Αριθμ. 4113.288/03/2014 – ΦΕΚ B 3191 – 27.11.2014
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η συμπλήρωση Δήλωσης Ασφάλειας (Declaration of Security − DOS) μεταξύ πλοίου και λιμενικής εγκατάστασης της Επικράτειας ή μεταξύ ενός υπό ελληνική σημαία υπόχρεου πλοίου με άλλα πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός του χρόνου υποχρεωτικής τήρησης του αρχείου Δηλώσεων Ασφάλειας.

Αριθμ. 4113.319/02/2014 – ΦΕΚ B 3191 – 27.11.2014
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την αναθεώρηση των εγκεκριμένων μελετών αξιολόγησης ασφάλειας και σχεδίων ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων.

Αριθμ. 4113.320/02/2014 – ΦΕΚ B 3191 – 27.11.2014
Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την αριθμ. 1218.78/1/95/1.8.1995 υπουργική απόφαση (Β 709) και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 4113.166/01/2002/27.8.2002 (Β ́ 1201), 4113.262/01 /2009/20.05.2009 (Β ́ 1056) και 4113.272/01/2010/6.8.2010 (Β ́ 1459) υπουργικές αποφάσεις, όπως οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με την απόφαση MSC.353(92)/21.6.2013».