Αλλαγή χρονοδιαγράμματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Αλλαγή χρονοδιαγράμματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/οικ.21465 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2271/15.06.2018
Τροποποίηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β ́/24-5-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β ́/24-5-2018 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
“Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017”.

α. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 οι σχετικές με την ηλεκτρονική αξιολόγηση ενέργειες διενεργούνται καταρχήν από 10/5/2018 έως 20/7/2018.

β. Από 10/5/2018 έως 1/6/2018 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

γ. Από 4/6/2018 έως 18/6/2018 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

δ. Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α ́ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

ε. Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β ́ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης  κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως».Άρθρο 2
«Έναρξη ισχύος»
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β ́/24-5-2018 απόφασή μας.

Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού του δημόσιου τομέα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους