Τοπικές Ομάδες Υγείας ΤΟΜΥ. Κριτήρια και προσόντα για προσλήψεις προσωπικού

Τοπικές Ομάδες Υγείας ΤΟΜΥ. Κριτήρια και προσόντα για προσλήψεις προσωπικού

Καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥΑριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.37858 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1811/21.05.2018
Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.48427/23-6-2017 (ΦΕΚ Β’ 2162) απόφασης του Υπουργού Υγείας περί καθορισμού κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017

Για την υποστήριξη του έργου που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους, συγκροτούνται, με απόφαση του  Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αποτελούμενες από Ιατρικό, Νοσηλευτικό, λοιπό μη Ιατρικό και Διοικητικό Προσωπικό, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 και στο άρθρο Δεύτερο της παρούσας.

Συγκεκριμένα, κάθε ΤΟΜΥ αποτελείται κατ’ ελάχιστον από έναν (1) Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν υπάλληλο (1) ΠΕ Νοσηλευτικής ή TE Νοσηλευτικής ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή TE Επισκεπτών/τριών Υγείας και έναν υπάλληλο (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Κατ’ ανώτατο κάθε ΤΟΜΥ αποτελείται από:
• Τέσσερις (4) ιατρούς κατηγορίας ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.
• Έναν (1) ιατρό κατηγορίας ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής.
• Δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Νοσηλευτικής, εν ελλείψει αυτών, TE Νοσηλευτικής και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
• Δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας TE Επισκεπτών/τριών Υγείας.
• Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) και εν ελλείψει αυτών TE Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών).
• Δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Το προσωπικό που στελεχώνει τις ΤΟΜΥ προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες οι οποίοι συντάσσονται ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και γεωγραφική κατανομή, μετά από σχετική προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας.

Σημαντικές αλλαγές στην υγεία με Οικογενειακό Ιατρό και ΤΟΜΥ

Αναλυτικά το κείμενο της ΥΑ (Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.37858 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1811/21.05.2018)